Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om fortsatt giltighet av lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål, som gäller till utgången av år 20002, skall fortsätta att gälla till utgången av år 2001.

På regeringens vägnarLAILA FREIVALDSAgneta Bäcklund(Justitiedepartementet)
Prop. 1999/2000:96, bet. 1999/2000:JuU21, rskr. 1999/2000:233.
Lagens giltighetstid senast förlängd 1998:1536.