Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 4 § föräldraledighetslagen (1995:584) skall ha följande lydelse.

4 §

En kvinnlig arbetstagare har rätt till hel ledighet i samband med sitt barns födelse under en sammanhängande tid av minst sju veckor före den beräknade tidpunkten för förlossningen och sju veckor efter förlossningen. Om hon inte är ledig på annan grund skall två veckor av denna mammaledighet vara obligatoriska under tiden före eller efter förlossningen.
Arbetstagaren har också rätt att vara ledig för att amma barnet.
Mammaledighet behöver inte vara förenad med att föräldrapennning betalas ut. Vid ledighet för att amma barnet gäller inte 10–15 §§.

SFS 2000:580

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2000.
På regeringens vägnarMONA SAHLINCathrine Lilja Hansson(Näringsdepartementet)
Prop. 1999/2000:87, bet. 1999/2000:AU8, rskr. 1999/2000:231.
Jfr rådets direktiv 92/85/EEG av den 19 oktober 1992 om åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar (EGT L 348, 28.11.1992, s. 1, Celex 392L0085).