Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2000:595 Utkom från trycket den 4 juli 2000Lag om ändring i rennäringslagen (1971:437);utfärdad den 15 juni 2000.Enligt riksdagens beslutProp. 1999/2000:73, bet. 1999/2000:MJU17, rskr. 1999/2000:253. föreskrivs att 32 § rennäringslagen (1971:437)Lagen omtryckt 1993:36. skall ha följande lydelse.32 §32 §På sådan kronomark ovanför odlingsgränsen som står under statens omedelbara disposition och på renbetesfjällen får nyttjanderätt upplåtas endast om upplåtelsen kan ske utan avsevärd olägenhet för renskötseln.Avser upplåtelsen rätt till jakt eller fiske, krävs dessutom att upplåtelsen är förenlig med god viltvård eller fiskevård och kan ske utan besvärande intrång i rätten till jakt eller fiske enligt 25 §. Upplåtelse av hela fisket i visst vatten får ske endast om samebyn medger det.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.På regeringens vägnarMARGARETA WINBERGHans Petterson(Jordbruksdepartementet)