Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2000:651 Utkom från trycket den 11 juli 2000Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100);utfärdad den 21 juni 2000.Regeringen föreskriver i fråga om högskoleförordningen (1993:100)Förordningen omtryckt 1998:1003. dels att 1 kap. 7 §, 3 kap. 9 §, 11 kap. 3 § och bilaga 2 till förordningen skall ha följande lydelse, dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 1 kap. 14 §, samt närmast före 1 kap. 14 § en ny rubrik av följande lydelse. 1 kap. 7 §7 § I de fall studenter har rätt att vara representerade i olika organ utser de sina representanter i den ordning som föreskrivs i 16 § förordningen (1983:18) om studerandekårer, nationer och studentföreningar vid universitet och högskolor. Studentrepresentanter utses på samma sätt när information skall lämnas till och samråd ske med en sådan representant. Kursvärderingar14 §14 § Högskolan skall ge de studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan skall sammanställa kursvärderingarna samt informera om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten skall hållas tillgängliga för studenterna. 3 kap.9 §9 § Högskolorna får i övrigt besluta om sin interna organisation, om inte något annat är särskilt föreskrivet.Studenterna vid högskolan har rätt att vara representerade i alla beslutande och beredande organ inom högskolan vars verksamhet har betydelse för utbildningen och studenternas situation. Om beslut inte skall fattas eller beredning genomföras av ett organ utan av en enda person skall information lämnas till och samråd ske med studentrepresentant i god tid före beslut respektive slutförande av beredningen. 11 kap.3 §3 § Studenterna har rätt att inom högskolorna vara representerade med tre ledamöter i alla beslutsorgan under styrelsen som behandlar frågor om utbildning och studenternas situation. Dessa representanter utses genom val bland studenterna. Studenterna har rätt att vara representerade även i beredande organ. Om beslut eller beredning inte skall fattas eller genomföras av ett organ utan av en enda person skall information lämnas till och samråd ske med studentrepresentant i god tid före beslutet respektive slutförande av beredningen. Bilaga 2 Senaste lydelse 1999:30. EXAMENSORDNING Yrkesexamina 35. Receptarieexamen Omfattning Receptarieexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 120 poäng. Mål (utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 § högskolelagen)För att få receptarieexamen skall studenten ha– de kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna arbeta som receptarie,– de kunskaper och färdigheter som krävs för att självständigt kunna arbeta med läkemedelsinformation, läkemedelsrådgivning och läkemedelsutvärdering och därigenom bidra till en rationell och optimal läkemedelsanvändning,– förmåga att praktiskt kunna tillämpa vetenskaplig dokumentation och information om läkemedel i dialog med läkemedelsanvändare och personal inom hälso- och sjukvårdsområdet, läkemedelsindustrin samt myndigheter,– insikt i yrkesrollen och vara förberedd för lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper,– god självkännedom och förmåga till inlevelse och därigenom, med ett etiskt förhållningssätt och en helhetsbild av människan, ha förmåga att verka inom hälso- och sjukvårdsområdet.Härutöver gäller de mål som högskolan bestämmer.1. Denna förordning träder i kraft, i fråga om bilaga 2 den 1 augusti 2000, och i övrigt den 1 september 2000.2. Den som har påbörjat en utbildning till receptarie vid Uppsala universitet före den 1 februari 2001 har rätt att få examen enligt äldre bestämmelser t.o.m. den 1 februari 2005.På regeringens vägnarTHOMAS ÖSTROSGudmund Toijer(Utbildningsdepartementet)