Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2000:658 Utkom från trycket den 11 juli 2000Förordning om ändring i fordonskungörelsen (1972:595);utfärdad den 29 juni 2000.Regeringen föreskriver i fråga om fordonskungörelsen (1972:595)Kungörelsen omtryckt 1982:12. dels att 35, 83, 93 och 96 §§ skall ha följande lydelse, dels att det i kungörelsen skall införas en ny paragraf, 84 b §, av följande lydelse.35 §35 § Senaste lydelse 1999:1192.Polisman, besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet, bilinspektör, tekniskt biträde och den som Vägverket särskilt har förordnat får vid besiktning eller inspektion av ett fordon enligt denna kungörelse undersöka fordonets beskaffenhet och utrustning. Fordonet får provköras i den utsträckning som behövs för att förrättningen skall kunna genomföras. Sådan provkörning får ske även om det enligt denna kungörelse, bilregisterkungörelsen (1972:599) eller bilavgasförordningen (1991:1481) finns hinder mot att bruka fordonet.Finner polisman anledning antaga att fordon som han anträffar i trafik inte är i föreskrivet skick äger första stycket motsvarande tillämpning.Vad som sägs i första stycket om provkörning gäller även den som Vägverket särskilt har förordnat att utföra haveriundersökning eller utöva tillsyn enligt produktsäkerhetslagen (1988:1604) samt vid sådan provning av fordon som utförs av SMP Svensk Maskinprovning Aktiebolag i dess egenskap av besiktningsorgan enligt 2 § lagen om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet. 83 §83 § Senaste lydelse 1994:2055. Är fordon vid kontrollbesiktning så bristfälligt att det ej vidare kan användas utan uppenbar fara för trafiksäkerheten skall besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet meddela körförbud för fordonet.Körförbud gäller till dess ny kontrollbesiktning sker. Utan hinder av att körförbud meddelats får fordonet användas vid provkörning i omedelbart samband med reparation och för färd kortaste lämpliga väg från den plats där reparation utförts till besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet för besiktning. En släpvagn som är olastad får också dras till en reparationsverkstad med en hastighet av högst 30 kilometer i timmen, om körförbudet beror på bristfällighet i bromssystemet. 84 b §84 b §Om fordonets ägare vid fullständig kontrollbesiktning fått föreläggande att åtgärda enkla brister enligt 84 § första stycket och inom två månader efter kontrollbesiktningen låtit prova fordonet vid en verkstad som är ackrediterad enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll, får verkstaden utfärda ett intyg om att fordonet provats och att bristerna vid kontrollbesiktningen åtgärdats. Intyget skall omgående sändas till Vägverket som skall pröva om fordonet skall godkännas. 93 §93 § Senaste lydelse 1998:1018. Är bristerna hos ett inspekterat fordon så stora att fordonet inte kan användas utan uppenbar fara för trafiksäkerheten skall körförbud meddelas för fordonet. I fråga om sådant förbud gäller bestämmelserna i 83 §.Om fordonet endast har enkla brister som inte har förekommit vid den senaste kontrollbesiktningen eller flygande inspektionen, skall förrättningsmannen förelägga fordonets ägare att avhjälpa bristerna. I sådant fall gäller vad som sägs i 84 b § om provningen sker inom två månader efter inspektionen. Vägverket föreskriver när bristerna skall anses vara enkla. Har fordonet andra brister som inte är så stora som avses i första stycket, skall förrättningsmannen förelägga fordonets ägare att avhjälpa bristerna och inom viss tidinställa fordonet för kontrollbesiktning, ellerlåta prova fordonet hos en sådan verkstad som avses i 84 a § eller för besiktningsorgan enligt lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet visa att bristerna har avhjälpts, ellerbeträffande fordon som inte är registreringspliktiga enligt bilregisterkungörelsen (1972:599), genom intyg eller på annat tillförlitligt sätt styrka för polismyndighet eller bilinspektör att bristerna har avhjälpts.Om ett föreläggande enligt andra stycket inte har följts inom förelagd tid, inträder körförbud för fordonet. Körförbudet gäller till dess att föreläggandet har följts. Trots att körförbud inträtt får fordonet användas vid provkörning i omedelbart samband med reparation och för färd kortaste lämpliga väg till verkstad för reparation eller provning och till besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet. 96 §96 § Senaste lydelse 1998:1018.Förrättningsmannen skall i fråga om registrerade fordon lämna uppgift till Vägverket om flygande inspektion och om förbud eller förelägganden som utfärdats i samband med inspektionen. Besiktningsorgan och sådan verkstad som avses i 84 a § skall till Vägverket lämna uppgift om när någon har följt ett föreläggande enligt 93 § andra stycket 2. I fråga om uppgift från verkstad gäller i övrigt vad som föreskrivs om intyg i 84 a §. Utfärdas ett förbud eller föreläggande skall fordonets ägare underrättas om han inte är närvarande vid inspektionen. I fråga om fordon som är registrerade i bilregistret sänds underrättelsen från Vägverket. I fråga om andra fordon skall förrättningsmannen lämna sådan underrättelse. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2000. På regeringens vägnarBJÖRN ROSENGRENFredrik Ahlén(Näringsdepartementet)