Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2000:689 Utkom från trycket den 29 augusti 2000Förordning om ändring i gymnasieförordningen (1992:394);utfärdad den 10 augusti 2000.Regeringen föreskriver att 1 kap. 2 och 6 §§ samt 7 kap. 3 och 5 §§ gymnasieförordningen (1992:394)Förordningen omtryckt 1999:844. skall ha följande lydelse.1 kap.2 §2 § I denna förordning avses med arbetsplatsförlagd utbildning: kursplanestyrd utbildning på ett program som genomförs på en arbetsplats utanför skolan, garanterad undervisningstid: den minsta undervisningstid i timmar som eleverna skall erbjudas enligt 5 kap. 4 d § skollagen (1985:1100), gymnasiepoäng: ett mått på studieomfattningen av en kurs; en fullständig gymnasieutbildning på ett nationellt eller specialutformat program består av 2 500 gymnasiepoäng, gemensam karaktärsämneskurs: kurs i karaktärsämne som skall ingå i programmet, karaktärsämnen: de ämnen genom vilka programmet får sin karaktär, kärnämnen: de ämnen som ingår i alla nationella och specialutformade program, dvs. svenska eller svenska som andraspråk, engelska, samhällskunskap, religionskunskap, matematik, naturkunskap, idrott och hälsa samt estetisk verksamhet, i den omfattning de har enligt bilaga 2 till skollagen (1985:1100); ytterligare kärnämnen kan förekomma i utbildning för döva enligt föreskrifter i 9 kap., projektarbete: ett större arbete som eleverna genomför inom ramen för programmålen, riksrekryterande utbildning: en utbildning till vilken, enligt författning eller särskilt beslut av regeringen, sökande från hela landet skall tas emot i första hand, studieväg: det program eller, om programmet är indelat i inriktningar, det program och den inriktning som eleven går på, undervisningstid: tid för arbete som planerats av lärare och elever tillsammans och som eleverna genomför under en lärares ledning, valbar kurs: kurs i ett karaktärsämne som inom programmålens ram kompletterar de gemensamma karaktärsämneskurserna och kurserna som ingår i en inriktning inom programmet, yrkesämnen: karaktärsämnen som har en yrkesinriktad profil.Den som har det ledningsansvar som enligt 2 kap. 2 § skollagen (1985:1100) vilar på rektorn skall också benämnas rektor.6 §6 § För varje kurs och för projektarbetet skall det finnas en kursplan. Av kursplanen skall framgå dels kursens mål och målen för projektarbetet, dels den kunskapsnivå som alla elever minst skall ha uppnått vid kursens slut eller vid genomfört projektarbete. Kursplanen skall ge utrymme för läraren och eleverna att själva planera undervisningen.Kursplaner fastställs av Statens skolverk, om inte annat följer av tredje stycket.Kursplaner för lokala kurser skall fastställas av styrelsen för utbildningen efter de riktlinjer som framgår av första stycket och av 2 kap. 14 och 16 §§.7 kap. 3 §3 § Betyg skall sättas av läraren. Om ett betyg beror av två eller flera lärares bedömning och lärarna inte kan enas, skall betyget sättas av rektorn.Om läraren på grund av en elevs frånvaro saknar underlag för bedömning av elevens kunskaper, skall betyg inte sättas.5 §5 § Vid betygssättningen av ett projektarbete skall beteckningarna Icke godkänd (IG), Godkänd (G), Väl godkänd (VG) respektive Mycket väl godkänd (MVG) användas.Statens skolverk fastställer betygskriterier för projektarbetet.Denna förordning träder i kraft den 15 september 2000. På regeringens vägnarINGEGERD WÄRNERSSONMagnus Eriksson(Utbildningsdepartementet)