Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i kungörelsen (1909:24 s. 1) angående delgivning av handling på begäran av utländsk myndighet;

Regeringen föreskriver i fråga om kungörelsen (1909:24 s. 1) angående delgivning av handling på begäran av utländsk myndighet1

dels att i 1, 3, 4, 5 a, 7 och 8 §§ ordet ”utrikesdepartementet” skall bytas ut mot ”Justitiedepartementet”,

dels att 5 § skall ha följande lydelse.

kap. 5 §

2 De kostnader som har föranletts av framställningen skall betalas med allmänna medel. Vad som betalats i ersättning till stämningsmän samt kostnader som har föranletts av att sökanden begärt ett särskilt förfarande vid delgivningen skall av länsstyrelsen anmälas till Justitiedepartementet, såvida det inte har visats att den part som har påkallat delgivningen är medellös eller annat följer av andra eller tredje stycket.
Kostnader som föranleds av en framställning om delgivning i ett mål eller ärende, där det är fråga om ansvar för brottslig gärning eller om efterforskning av brott, skall betalas av svenska staten om framställningen gjorts av behörig myndighet
  • 1. i en stat, som är ansluten till europeiska konventionen den 20 april 1959 om inbördes rättshjälp i brottmål,
  • 2. i Polen eller Ungern.
Andra stycket gäller även kostnader för delgivning i mål eller ärenden som avses i Haagkonventionen den 1 mars 1954 angående vissa till civilprocessen hörande ämnen och som har begärts av myndighet i Österrike.

SFS 2000:706

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2000.
På regeringens vägnarLAILA FREIVALDSCecilia Renfors(Justitiedepartementet)
Senaste lydelse av 1 § 1975:302 3 § 1975:302 4 § 1975:302 5 a § 1975:302 7 § 1975:302 8 § 1986:180.
Senaste lydelse 1992:3.