Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om arbetsmiljölagen (1977:1160)2,

dels att 7 kap. 9 § och 9 kap. 1 § skall upphöra att gälla,

dels att 4 kap. 1–10 §§, 5 kap. 2–5 §§, 7 kap. 5 och 11 §§ samt 8 kap. 5 § ordet ”Arbetarskyddsstyrelsen” i olika böjningsformer skall bytas ut mot ”Arbetsmiljöverket” i motsvarande form,

dels att 6 kap. 6 a och 7 §§ samt 7 kap. 6–8 §§ ordet ”Yrkesinspektionen” i olika böjningsformer skall bytas ut mot ”Arbetsmiljöverket” i motsvarande form,

dels att 7 kap. 1 §, 8 kap. 7 och 9 §§ samt 9 kap. 2–5 §§ skall ha följande lydelse.

7 kap.

kap. 1 §

Arbetsmiljöverket utövar tillsyn över att denna lag och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen följs.
Såvitt avser örlogsfartyg utövas tillsynen dock av Sjöfartsverket. I fråga om örlogsfartyg skall även i övrigt vad som sägs i denna lag om Arbetsmiljöverket i stället gälla Sjöfartsverket.

8 kap.

kap. 7 §

3Frågor om påförande av avgift prövas av länsrätten efter ansökan av Arbetsmiljöverket.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

kap. 9 §

4Frågor om påförande av avgift får prövas av Arbetsmiljöverket genom avgiftsföreläggande.
Avgiftsföreläggande innebär att den som antas ha gjort sig skyldig till en överträdelse föreläggs avgiften till godkännande omedelbart eller inom viss tid.
Har föreläggandet godkänts, gäller det som domstols lagakraftvunna avgörande varigenom avgift påförts. Ett godkännande som sker sedan den i föreläggandet utsatta tiden har gått ut är dock utan verkan.

9 kap.

kap. 2 §

5Arbetsmiljöverkets beslut i ärenden som avser skyddsansvar enligt 3 kap. 8–10 §§ får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Detsamma gäller verkets beslut i ärenden om tillämpning av föreskrifter, meddelade med stöd av 5 kap. 2 § tredje och fjärde styckena, 3 § andra stycket eller 5 §.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Andra beslut som Arbetsmiljöverket har meddelat enligt denna lag eller med stöd av regeringens förordnande enligt lagen, får överklagas hos regeringen.
Arbetsmiljöverkets beslut om föreskrifter får dock inte överklagas.

kap. 3 §

För att ta till vara arbetstagarnas intressen i ärenden enligt denna lag får överklagande enligt 2 § göras av ett huvudskyddsombud eller, om något sådant ombud inte finns, av ett annat skyddsombud.
Om det inte finns något skyddsombud, får överklagande göras av en arbetstagarorganisation i den mån saken rör medlemmarnas intressen och organisationen tidigare har yttrat sig i ärendet.

kap. 4 §

I fråga om föreskrifter får Arbetsmiljöverket underställa regeringen frågor av särskild betydelse, innan verket meddelar beslut i ärendet.

kap. 5 §

En tillsynsmyndighet får förordna att dess beslut skall gälla omedelbart.

SFS 2000:764

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
På regeringens vägnarMONA SAHLINCathrine Lilja Hansson(Näringsdepartementet)
Prop. 1999/2000:141, bet. 2000/01:AU2, rskr. 2000/01:2.
Lagen omtryckt 1991:677. Senaste lydelse av 4 kap. 1 § 1992:1135 4 kap. 2 § 1992:1135 4 kap. 3 § 1992:1135 4 kap. 8 § 1994:579 4 kap. 10 § 1994:579 8 kap. 5 § 1994:579.
Senaste lydelse 1994:579.
Senaste lydelse 1994:579.
Senaste lydelse 1995:326.