Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i skollagen (1985:1100);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 7 § skollagen (1985:1100)2 skall ha följande lydelse.

2 kap.

kap. 7 §

Varje kommun och landsting skall se till att kompetensutveckling anordnas för den personal som har hand om utbildningen. Kommuner och landsting skall vinnlägga sig om en planering av personalens kompetensutveckling.

SFS 2000:842

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.
På regeringens vägnarINGEGÄRD WÄRNERSSONMagnus Eriksson(Utbildningsdepartementet)
Prop. 1999/2000:135, bet. 2000/01:UbU3, rskr. 2000/01:5.
Lagen omtryckt 1997:1212.