Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2000:1054 Utkom från trycket den 5 december 2000Förordning om ändring i förordningen (1984:908) om vissa statsbidrag och försäkringsersättningar för sjukvård m.m.;utfärdad den 23 november 2000.Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (1984:908) om vissa statsbidrag och försäkringsersättningar för sjukvård m.m.Förordningen omtryckt 1991:1647. Senaste lydelse av förordningens rubrik 1994:1004. skall ha följande lydelse.8 §8 § Senaste lydelse 1995:1053.Patientavgift får tas ut av den försäkradenär han hos sjukvårdshuvudmannen besöker en läkare eller besöker någon annan som ger psykoterapi eller psykoanalys,för varje besök hos en privatpraktiserande läkare eller hos en annan privat vårdgivare som ger psykoterapi eller psykoanalys, om vårdgivaren har särskilt avtal med en sjukvårdshuvudman,för annan sjukvårdande behandling än läkarvård, som ombesörjs av en sjukvårdshuvudman eller av en vårdgivare som avses i 2,för rådgivning som lämnas av läkare per telefon,för undersökning eller läkarutlåtande enligt 3 kap. 4 b och 8 a §§, 7 kap. 3 b § och 16 kap. 1 § lagen (1962:381) om allmän försäkring, 11 § tredje stycket lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag samt 14 § lagen (1991:1047) om sjuklön som ombesörjs av en sjukvårdshuvudman,för sjuktransport som ersätts enligt 2 §.Avgiften enligt första stycket 1 och 2 gäller för samtliga åtgärder vid besöket, inräknat läkemedelsförskrivning, provtagning för klinisk laboratorieundersökning, utfärdande av läkarintyg som behövs för att få ut sjukpenning samt för förbands- och annat förbrukningsmaterial. Avgiften enligt första stycket 3 gäller för samtliga åtgärder vid ett behandlingstillfälle. Avgiften för läkarutlåtande enligt första stycket 5 avser även den undersökning som har legat till grund för utlåtandet.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.På regeringens vägnarINGELA THALÉNBjörn Reuterstrand(Socialdepartementet)