Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2000:1057 Utkom från trycket den 5 december 2000Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100);utfärdad den 16 november 2000.Regeringen föreskriverJfr prop. 1999/2000:28, bet. 1999/2000:UbU12, rskr. 1999/2000:180. i fråga om högskoleförordningen (1993:100)Förordningen omtryckt 1998:1003. dels att bilaga 1 till förordningen skall ha följande lydelse, dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 1 kap. 7 b §, samt närmast före 1 kap. 7 b § en ny rubrik av följande lydelse.1 kap. Studentinflytande7 b §7 b §Högskolan skall i sin årsredovisning beskriva vilka åtgärder som har vidtagits för att utveckla studentinflytandet och hur detta inflytande har fördelats och utvecklats ur ett jämställdhetsperspektiv.En studerandekår vid högskolan har rätt att i anslutning till årsredovisningen lämna en redogörelse för kårens syn på högskolans utveckling och resultat. Högskolan skall lämna kårens redogörelse till regeringen samtidigt med årsredovisningen. Bilaga 1 Senaste lydelse 1998:1692. FÖRTECKNING ÖVER UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR SOM STATEN ÄR HUVUDMAN FÖR SAMT DERAS BENÄMNING I denna bilaga anges enligt 1 kap. 1 § de universitet och högskolor som staten är huvudman för samt deras benämning.Uppsala universitetLunds universitetGöteborgs universitetStockholms universitetUmeå universitetLinköpings universitetKarolinska institutet (universitet)Kungl. Tekniska högskolan (universitet)Luleå tekniska universitet Karlstads universitetVäxjö universitetÖrebro universitetSveriges lantbruksuniversitetBlekinge tekniska högskolaDanshögskolanDramatiska institutetHögskolan i BoråsHögskolan DalarnaHögskolan på GotlandHögskolan i GävleHögskolan i HalmstadHögskolan i KalmarHögskolan KristianstadHögskolan i SkövdeHögskolan i Trollhättan/UddevallaIdrottshögskolan i StockholmKonstfackKungl. KonsthögskolanKungl. Musikhögskolan i StockholmLärarhögskolan i StockholmMalmö högskolaMitthögskolanMälardalens högskolaOperahögskolan i StockholmSödertörns högskolaTeaterhögskolan i Stockholm Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.På regeringens vägnarINGEGERD WÄRNERSSONGudmund Toijer(Utbildningsdepartementet)