Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet;

Regeringen föreskriver1 att det i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet2 skall införas en ny paragraf, 1 kap. 4 b §, av följande lydelse.

1 kap.

kap. 4 b §

Lantbruksuniversitetet skall i sin årsredovisning beskriva vilka åtgärder som har vidtagits för att utveckla studentinflytandet och hur detta inflytande har fördelats och utvecklats ur ett jämställdhetsperspektiv.
En studerandekår vid universitetet har rätt att i anslutning till årsredovisningen lämna en redogörelse för kårens syn på universitetets utveckling och resultat. Universitetet skall lämna kårens redogörelse till regeringen samtidigt med årsredovisningen.

SFS 2000:1058

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.
På regeringens vägnarMARGARETA WINBERGHans Petterson(Jordbruksdepartementet)
Jfr prop. 1999/2000:28, bet. 1999/2000:UbU12, rskr. 1999/2000:180.
Förordningen omtryckt 1998:1020.