Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2000:1066 Utkom från trycket den 8 december 2000Lag om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel;utfärdad den 30 november 2000.Enligt riksdagens beslutProp. 2000/01:9, bet. 2000/01:UU3, rskr. 2000/01:49. föreskrivs att 22 § lagen (1992:1300) om krigsmaterielLagen omtryckt 1997:689. skall ha följande lydelse. 22 §22 § Senaste lydelse 1998:399.För att täcka statens kostnader för Inspektionen för strategiska produkter skall den som har tillstånd att tillverka krigsmateriel enligt denna lag eller den som tillverkar produkter som omfattas av inspektionens tillsyn enligt 12 § lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd årligen betala en avgift, om det fakturerade värdet av tillverkarens sålda produkter av dessa slag under året överstiger 2 500 000 kr. Inspektionen bestämmer avgiften efter ett för samtliga avgiftsskyldiga lika förhållande till det fakturerade värdet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.På regeringens vägnar LARS-ERIK LÖVDÉNAnders Kruse(Utrikesdepartementet)