Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2000:1072 Utkom från trycket den 8 december 2000Förordning om ändring i förordningen (1997:147) om förmåner till hemvärnsmän;utfärdad den 27 november 2000. Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1997:147) om förmåner till hemvärnsmän dels att 2 § skall ha följande lydelse, dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 2 a §, av följande lydelse. 2 §2 § Senaste lydelse 2000:62. Ändringen innebär att femte punkten upphävs.När en hemvärnsman tjänstgör i hemvärnet under tid då hemvärnsberedskap inte råder, får han eller hon dagpenning, om tjänstgöringen avserutbildning i mer än två dagar till en krigsbefattning eller vidareutbildning i en krigsbefattning, deltagande i ledningsövning för totalförsvaret,medverkan i uppgifter som syftar till att upprätthålla Sveriges försvarsberedskap, deltagande i samövning med förband under krigsförbandsövning. 2 a §2 a §När en hemvärnsman tjänstgör i hemvärnet under tid då hemvärnsberedskap inte råder, får han eller hon ersättning för arbete och tidsspillan om tjänstgöringen avser räddningstjänst. Ersättningen lämnas enligt de grunder som senast har avtalats i fråga om motsvarande ersättning till deltidsanställda brandmän. Denna förordning träder i kraft den 11 december 2000. Den nya bestämmelsen skall dock tillämpas för tid från och med den 1 november 2000. På regeringens vägnar BJÖRN VON SYDOW Ingvar Åkesson(Försvarsdepartementet)