Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2000:1083 Utkom från trycket den 8 december 2000Förordning om ändring i förordningen (1981:659) om lån till investeringar inom den manuella glasindustrin;utfärdad den 30 november 2000.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1981:659) om lån till investeringar inom den manuella glasindustrin dels att i 12 och 13 §§ orden ”Statens industriverk” skall bytas ut mot ”Verket för näringslivsutveckling”, dels att 9 § skall ha följande lydelse.9 §9 § Senaste lydelse 1998:1303.Frågor om lån prövas av Verket för näringslivsutveckling. Om särskilda skäl föranleder det skall dock ett låneärende lämnas till regeringen för prövning. Vid beredning av ett ärende om lån skall Verket för näringslivsutveckling i den utsträckning det bedöms nödvändigt samråda med Arbetsmiljöverket och Naturvårdsverket. Verket för näringslivsutveckling skall fortlöpande samråda med företrädare för arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer inom branschen i fråga om långivningens inriktning.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.På regeringens vägnarBJÖRN ROSENGRENPer Erik Lindeberg(Näringsdepartementet)