Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2000:1111 Utkom från trycket den 8 december 2000Förordning om ändring i gymnasieförordningen (1992:394);utfärdad den 16 november 2000.Regeringen föreskriver att 8 kap. 1 a § gymnasieförordningen (1992:394)Förordningen omtryckt 1999:844. skall ha följande lydelse.8 kap.1 a §1 a § Senaste lydelse 2000:219. Om det genom uppgifter från skolans personal, en elev, dennes vårdnadshavare eller på annat sätt har framkommit att en elev behöver särskilda stödåtgärder, skall rektorn se till att ett åtgärdsprogram utarbetas. Eleven och, om eleven inte fyllt 18 år och inte heller ingått äktenskap, elevens vårdnadshavare skall ges möjlighet att delta vid utarbetandet av programmet.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.På regeringens vägnarINGEGERD WÄRNERSSONMagnus Eriksson(Utbildningsdepartementet)