Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2000:1118 Utkom från trycket den 12 december 2000Förordning om ändring i verksförordningen (1995:1322);utfärdad den 23 november 2000.Regeringen föreskriver att 7 § verksförordningen (1995:1322) skall ha följande lydelse.7 §7 § Senaste lydelse 1999:592.Myndighetens chef skall se till att verksamheten bedrivs författningsenligt och effektivt.Chefen skall hushålla väl med statens medel,verka för att myndigheten genom samarbete med andra myndigheter och på annat sätt tar till vara de fördelar som kan vinnas för staten som helhet,fortlöpande följa upp och pröva den egna verksamheten och konsekvenserna av de författningsföreskrifter och särskilda beslut som rör verksamheten samt vidta de åtgärder som behövs,beakta de krav som ställs på verksamheten när det gäller totalförsvaret, regionalpolitiken, en ekologisk hållbar utveckling, jämställdheten mellan kvinnor och män samt integrationspolitiken,se till att allmänhetens och andras kontakter med myndigheten underlättas genom en god service och tillgänglighet, genom information och genom ett klart och begripligt språk i myndigheternas skrivelser och beslut,se till att myndigheternas organisation är utformad så att redovisningen, medelsförvaltningen och förvaltningen av övriga tillgångar samt myndigheternas verksamhet kontrolleras på ett betryggande sätt, fastställa riktlinjer för myndighetens representation. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.På regeringens vägnarBRITTA LEJONHåkan Färm(Justitiedepartementet)