Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2000:1166 Utkom från trycket den 15 december 2000OmtryckFörordning om ändring i fordonskungörelsen (1972:595);utfärdad den 7 december 2000.Regeringen föreskriver att 2, 7 a, 17, 55 a och 78 §§ fordonskungörelsen (1972:595)Kungörelsen omtryckt 1982:12. skall ha följande lydelse.Kungörelsen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag denna förordning träder i kraft.Inledande bestämmelser1 §1 §Denna kungörelse gäller fordons beskaffenhet och utrustning och kontroll av fordon.Kungörelsen gäller dock inte terrängfordon,motordrivet fordon eller släpfordon, som tillhör staten och är tillverkat för särskilt militärt ändamål,motordrivet fordon, som är avsett att föras av gående, eller släpfordon, som kopplas till sådant fordon,motordrivet fordon eller släpfordon, som används uteslutande inom inhägnat järnvägs- eller fabriksområde eller inhägnat tävlingsområde eller annat dylikt inhägnat område. Förordning (1982:1758). 2 §2 § Senaste lydelse 1995:144.I militära vägtrafikkungörelsen (1974:97), vägtrafikförordningen (1995:137) för räddningskåren under utbildning och höjd beredskap, turistvagnskungörelsen (1972:601) och förordningen (1987:27) om fordon i internationell vägtrafik i Sverige finns bestämmelser om undantag från denna kungörelse.I bilregisterkungörelsen (1972:599) finns bestämmelser om kontroll genom bilregistret. Förordning (2000:1166). 3 §3 §I denna kungörelse används följande beteckningar med nedan angiven betydelse.
Beteckning
 
Betydelse
Axeltryck 
 
Den sammanlagda statiska vikt som hjulen på en hjulaxel överför till vägbanan 
Besiktningsinstrument 
 
Bevis att fordonet godkänts vid mopedbesiktning eller exportvagnsbesiktning 
Bil 
 
Motorfordon som är försett med tre eller flera hjul eller medar eller med band och som ej är att anse som motorcykel eller moped. Bilar indelas i personbilar, lastbilar och bussar 
Boggi 
 
Två hjulaxlar på ett fordon med ett inbördes avstånd som är mindre än 2,0 meter 
Boggitryck 
 
Den sammanlagda statiska vikt som hjulen i en boggi överför till vägbanan 
Bruttovikt på fordon 
 
Den sammanlagda statiska vikt som samtliga hjul, band eller medar på ett fordon vid ett visst tillfälle överför till vägbanan 
Buss 
 
Bil som är inrättad för befordran av flera än åtta personer utöver föraren, även om bilen dessutom är inrättad för annat ändamål 
Cykel 
 
1. Fordon som är avsett att drivas med tramp- eller vevanordning och inte är lekfordon  
 
2. Eldriven rullstol som förs av den åkande och är konstruerad för en hastighet av högst 15 kilometer i timmen 
 
3. Eldrivet fordon med tramp- eller vevanordning om elmotorna.endast förstärker kraften från tramp- eller vev a.anordningen, b.inte ger något krafttillskott vid hastigheter över 25 kilometer i timmen, och c. har en nettoeffekt som inte överstiger 250 watt 
Cykelkärra 
 
Fordon som är avsett att dras av moped klass II eller cykel och inte är sidvagn. Tillkopplad cykelkärra anses dock inte som särskilt fordon 
Dolly 
 
Släpkärra som är avsedd att vara styraxel för påhängsvagn och som är utrustad med kopplingsanordning (vändskiva) för påhängsvagn 
Efterfordon 
 
Till bil, traktor, motorredskap eller terrängmotorfordon kopplat fordon som ej är släpfordon eller terrängsläp 
Exportvagnsbesiktning 
 
Besiktning enligt 65 § 
Flygande inspektion 
 
Besiktning enligt 91 § 
Fordon 
 
Anordning på hjul, band, medar eller liknande som är inrättad för färd på marken och ej löper på skenor. Fordon indelas i motordrivna fordon, släpfordon, terrängsläp, efterfordon, sidvagnar, cyklar, hästfordon och övriga fordon 
Hästfordon 
 
Fordon som är förspänt med dragare 
Inspektion hos försäljare 
 
Besiktning enligt 98 § 
Kontrollbesiktning 
 
Besiktning enligt 74 § 
Kopplingsbesiktning 
 
Besiktning enligt 66 § 
Kopplingsintyg  
 
Intyg att släpvagn vid kopplingsbesiktning godkänts för koppling till viss bil 
Körförbud 
 
Förbud att använda fordon 
Lastbil  
 
Bil som ej är att anse som personbil eller buss. Lastbilar indelas i lätta lastbilar och tunga lastbilar 
Lekfordon 
 
Fordon som är avsett uteslutande för lek 
Lämplighetsbesiktning 
 
Besiktning enligt 69 § 
Lämplighetsbevis 
 
Bevis att fordon godkänts vid lämplighetsbesiktning 
Lätt lastbil 
 
Lastbil med totalvikt av högst 3,5 ton 
Lätt motorcykel 
 
Motorcykel vars motor har en slagvolym av högst 125 kubikcentimeter och en effekt av högst 11 kilowatt 
Lätt terrängvagn 
 
Terrängvagn med en tjänstevikt av högst 2 000 kilogram 
Maximilast för motorfordon, traktor, motorredskap, släpfordon eller sidvagn 
 
Skillnaden mellan fordonets totalvikt och tjänstevikt 
Moped 
 
Motorfordon som är konstruerat för en hastighet av högst 45 kilometer i timmen och som har 
 
1. två eller tre hjul samt, om det drivs av en förbränningsmotor, denna har en slagvolym av högst 50 kubikcentimeter, eller 
 
2. fyra hjul och en massa utan last som understiger 350 kilogram samt 
 
a. om det drivs av en förbränningsmotor med tändsystem, denna har en slagvolym av högst 50 kubikcentimeter, eller 
 
b. om det är försett med någon annan typ av motor, denna har en maximal nettoeffekt av högst 4 kilowatt. Vid beräkningen av en mopeds massa skall i fråga om ett eldrivet fordon batterierna inte räknas in. Mopeder delas in i klass I och klass II 
Moped klass I 
 
Moped som inte hör till klass II 
Moped klass II 
 
Moped med pedaler som är konstruerad för en hastighet av högst 25 kilometer i timmen och som har en motor vars effekt inte överstiger 1 kilowatt 
Mopedbesiktning 
 
Besiktning enligt 48 §  
Motorcykel 
 
1. Motorfordon på två hjul eller tre symmetriskt placerade hjul som är konstruerat för en hastighet som överstiger 45 kilometer i timmen eller, om det drivs av en förbränningsmotor, denna har en slagvolym som överstiger 50 kubikcentimeter. 
 
2. Motorfordon på fyra hjul och med en massa utan last som är högst 400 kilogram, eller 550 kilogram om fordonet är inrättat för godsbefordran, och vars maximala nettomotoreffekt är högst 15 kilowatt, dock inte moped. Vid beräkningen av en motorcykels massa skall i fråga om ett eldrivet fordon batterierna inte räknas in. Motorcyklar indelas i lätta och tunga motorcyklar. 
Motordrivet fordon 
 
Fordon som för framdrivande är försett med motor, dock ej flygplan eller sådan eldriven rullstol eller sådant eldrivet fordon med tramp- eller vevanordning som är att anse som cykel. Motordrivna fordon indelas i motorfordon, traktorer, motorredskap och terrängmotorfordon 
Motorfordon 
 
Motordrivet fordon som ej är terrängmotorfordon och som är inrättat 
 
1. huvudsakligen för att självständigt användas till person- eller godsbefordran, eller 
 
2. för annat ändamål än som anges under 1, om fordonet ej är att anse som traktor eller motorredskap. Motorfordon indelas i bilar, motorcyklar och mopeder 
Motorredskap  
 
Motordrivet fordon som är inrättat huvudsakligen som arbetsredskap eller för kortare förflyttning av gods. Motorredskap indelas i motorredskap klass I och motorredskap klass II 
Motorredskap klass I  
 
Motorredskap som är konstruerat för en högsta hastighet som överstiger 30 kilometer i timmen 
Motorredskap klass II  
Motorredskap som är konstruerat för en hastighet av högst 30 kilometer i timmen 
Personbil 
 
Bil som är inrättad huvudsakligen för befordran av personer, dock högst förare och åtta passagerare 
Påhängsvagn 
 
Släpvagn som är inrättad för att genom tapp med vändskiva eller liknande anordning förenas med bil, traktor eller motorredskap och som är så utförd att chassiet eller karosseriet vilar direkt på det dragande fordonet 
Registrerat fordon 
 
Fordon som är upptaget i bilregistret 
Registreringsbesiktning 
 
Besiktning enligt 36 § 
Registreringsbevis 
 
Bevis att fordonet registrerats och, i fall som avses i 73 § andra stycket bilregisterkungörelsen (1972:599), särskild handling som anges i beviset 
Registreringsnummer 
 
Det nummer under vilket fordon är registrerat i bilregistret 
Registreringsskylt 
 
Av Vägverket tillhandahållen skylt, som upptar fordonets registreringsnummer  
Sidvagn 
 
Fordon som är inrättat för att kopplas vid sidan av tvåhjulig motorcykel eller cykel. Tillkopplad sidvagn anses dock ej som särskilt fordon  
Släpfordon 
 
Fordon som är inrättat för koppling till bil, motorcykel, moped klass I, traktor eller motorredskap och avsett för person- eller godsbefordran eller för att bära anordning för drivande av dessa fordon. Släpfordon indelas i släpvagnar och släpslädar 
Släpkärra 
 
Släpvagn med oledad dragstång där den statiskt vertikala last som överförs till dragfordonet inte överskrider 10 procent av släpvagnens totalvikt eller 1 000 kg 
Släpsläde  
 
Släpfordon på medar 
Släpvagn  
 
Släpfordon på hjul eller band 
Tandemcykel 
 
Cykel som är inrättad för att drivas av två eller flera personer 
Terräng 
 
Område som ej är att anse som väg 
Terrängfordon 
 
Terrängmotorfordon och terrängsläp 
Terrängmotorfordon 
 
Motordrivet fordon som är inrättat huvudsakligen för att självständigt användas till person- eller godsbefordran i terräng. Terrängmotorfordon indelas i terrängvagnar och terrängskotrar 
Terrängskoter 
 
Terrängmotorfordon med en tjänstevikt av högst 400 kilogram 
Terrängsläp 
 
Fordon som är inrättat för att dragas av terrängmotorfordon och ej är släpfordon 
Terrängvagn 
 
Terrängmotorfordon med en tjänstevikt över 400 kilogram. Terrängvagnar indelas i lätta terrängvagnar och tunga terrängvagnar 
Tjänstevikt på bil, traktor, motorredskap 
 
Sammanlagda vikten av fordonet i normalt, fullt driftfärdigt skick vid användning av tyngsta till fordonet hörande karosseri, verktyg och reservhjul som hör till fordonet, bränsle, smörjolja och vatten, föraren 
Tjänstevikt på motorcykel eller moped 
 
Sammanlagda vikten av fordonet i normalt, fullt driftfärdigt skick utan sidvagn, verktyg som hör till fordonet, bränsle, smörjolja och vatten 
Tjänstevikt på släpfordon eller sidvagn 
 
Vikten av fordonet i normalt, fullt driftfärdigt skick vid användning av tyngsta till fordonet hörande karosseri 
Totalvikt på bil, traktor, motorredskap  
 
Summan av fordonets tjänstevikt och den beräknade vikten av det största antal personer utom föraren och den största mängd gods som fordonet är inrättat för 
Totalvikt på motorcykel, släpfordon eller sidvagn  
 
Summan av fordonets tjänstevikt och den beräknade vikten av det största antal personer och den största mängd gods som fordonet är inrättat för. I totalvikt för motorcykel ingår inte sidvagns totalvikt 
Traktor 
 
Motordrivet fordon med minst två hjulaxlar som är inrättat huvudsakligen för att dra annat fordon eller arbetsredskap och som är konstruerat för en hastighet av högst 40 kilometer i timmen och endast med svårighet kan ändras till högre hastighet. En traktor får vara inrättad för transport av gods och för befordran av passagerare 
Transportcykel 
 
Cykel som är inrättad huvudsakligen för godsbefordran 
Trippelaxel 
 
Tre hjulaxlar på ett fordon med ett inbördes avstånd mellan den första och den tredje axeln som är mindre än 5,0 meter 
Trippelaxeltryck  
 
Den sammanlagda statiska vikt som hjulen i en trippelaxel överför till vägbanan 
Tung lastbil 
 
Lastbil med en totalvikt över 3,5 ton  
Tung motorcykel 
 
Motorcykel vars motor har en slagvolym som överstiger 125 kubikcentimeter eller en effekt som överstiger 11 kilowatt 
Tung terrängvagn 
 
Terrängvagn med en tjänstevikt över 2000 kilogram 
Typbesiktning 
 
Besiktning enligt 55 § 
Typbesiktningsinstrument 
 
Bevis att fordon godkänts som typfordon vid typbesiktning 
Typfordon 
 
Vid typbesiktning godkänt fordon 
Typintyg 
 
Intyg att fordon överensstämmer med typfordon eller endast företer sådana avvikelser från typfordonet som kan hänföras till fordonets utstyrsel och icke förändrar fordonets beskattningsförhållande 
Uthyrningsrörelse 
 
Uthyrningsrörelse som avses i lagen (1998:492) om biluthyrning 
Utryckningsfordon 
 
Fordon som i bilregistret är upptaget som utryckningsfordon 
Väg 
 
1. Sådan väg, gata, torg och annan led eller plats som allmänt användes för trafik med motorfordon, 
 
2. led som är anordnad för cykeltrafik, 
 
3. gång- eller ridbana invid led eller plats som avses under 1 eller 2 
Yrkesmässig trafik 
 
Trafik som bestämmelserna om yrkesmässig trafik i yrkestrafiklagen (1998:490) tilllämpas på 
Förordning (1999:618).  
 
 
4 §4 §Kan det i fråga om ett visst fordon eller en viss fordonstyp inte med ledning av 3 § bestämmas till vilket slag av fordon som fordonet eller fordonstypen skall höra, prövas frågan av Vägverket.Finns det skäl att hänföra ett visst fordon, en viss fordonstyp eller en viss grupp av fordon till ett annat slag av fordon än som skulle bli fallet om 3 § tillämpades, prövar Vägverket frågan.Innan beslut meddelas enligt första eller andra stycket, skall Vägverket samråda med Riksskatteverket, om fordonets beskattningsförhållande påverkas av beslutet. Har myndigheterna olika uppfattning i frågan, skall denna hänskjutas till regeringen. Förordning (1992:1754).5 §5 §Vad som föreskrivs i denna kungörelse för ett visst slag av fordon gäller i tillämpliga delar även chassi till sådant fordon. Förordning (1997:695). 5 a §5 a §Ägaren av ett fordon är skyldig att se till att fordonet inte brukas i strid mot bestämmelserna i denna kungörelse eller bestämmelser eller förbud som har meddelats med stöd av denna kungörelse. Förordning (1996:801). 6 §6 §Bestämmelserna i denna kungörelse om ägare av fordon gäller i fråga om fordon som innehas på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt eller som innehas med nyttjanderätt för bestämd tid om minst ett år innehavaren. Förordning (1978:456). Fordons beskaffenhet och utrustningGrundregel7 §7 §Fordon får brukas i trafik endast om fordonet är tillförlitligt från säkerhetssynpunkt och i övrigt lämpligt för trafik. I dessa hänseenden gäller för vissa slag av fordon vad som föreskrives nedan.Utan hinder av 8–33 §§ får fordon brukas om det behövs för provkörning eller bogsering av fordonet eller liknande ändamål och det kan ske utan fara för trafiksäkerheten. Vad nu har sagts gäller även i fall som avses i 40 § första stycket 2 bilregisterkungörelsen (1972:599). Förordning (1976:778).7 a §7 a § Senaste lydelse 2000:759.Ett nytt fordon skall anses överensstämma med kraven i denna kungörelse och i de föreskrifter som har meddelats med stöd av kungörelsen och som gäller fordonets beskaffenhet och utrustning om fordonet har godkänts enligt rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/40/EG, rådets direktiv 74/150/EEG av den 4 mars 1974 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/25/EG, eller rådets direktiv 92/61/EEG av den 30 juni 1992 om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon, ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/7/EG, och som är försett med typgodkännandemärke samt åtföljt av ett ”Intyg om överensstämmelse”. Förordning (2000:1166). 7 b §7 b §Komponent eller separat teknisk enhet som godkänts enligt särdirektiv till ramdirektiven 70/156/EEG, 74/150/EEG eller 92/61/EEG och som är försett med typgodkännandemärke skall anses överensstämma med kraven i denna kungörelse och i de föreskrifter som utfärdats med stöd av kungörelsen vad avser beskaffenheten. Förordning (1994:2055).Motordrivna fordon8 §8 §Förarplatsen på motorfordon skall vara rymlig och så anordnad, att den medger bekväm körställning samt god utsikt över vägen och åt sidorna.Anordningar som är avsedda för fordonets manövrering eller eljest för att användas av föraren under färd skall vara inrättade och anbringade så, att förväxling undvikes och föraren lätt kan komma åt dem utan att trafiksäkerheten eftersättes.Utrymme för förare, annan driftspersonal eller passagerare skall vara inrättat och utrustat så, att personskada vid trafikolycka eller inbromsning hindras eller begränsas.9 §9 §Motorfordon skall vara så konstruerat att risk för skada av brand, explosion eller annan orsak i möjligaste mån undanröjs. Behållare och ledningar för gasformigt bränsle avsett som bränsle för fordonets framdrivning får inte finnas inom utrymme, som är avsett för personbefordran.Om motorfordons beskaffenhet och utrustning för begränsning av utsläpp av avgaser och andra ämnen finns bestämmelser i bilavgasförordningen (1991:1481).Om beskaffenhet och utrustning av motorfordon för transport av viss last finns särskilda bestämmelser. Förordning (1999:236). 9 a §9 a §Bilar anses lämpliga för trafik endast om de vid provning uppfyller följande krav i fråga om buller.
Fordonsslag
 
Högsta tillåtna buller (dB(A))
Personbil 
 
74 
Buss och lastbil med en totalvikt av högst 3,5 ton 
 
 
med en totalvikt av högst 2 ton 
 
76 
med en totalvikt över 2 ton 
 
77 
Buss med en totalvikt över 3,5 ton 
 
 
med en motoreffekt mindre än 150 kW  
 
78 
med en motoreffekt av 150 kW och större 
 
80 
Lastbil med en totalvikt över 3,5 ton 
 
 
med en motoreffekt mindre än 75 kW 
 
77 
med en motoreffekt av minst 75 kW men mindre än 150 kW 
 
78 
med en motoreffekt av minst 150 kW 
 
80 
Vägverket får föreskriva om andra gränsvärden för vissa bilar. Förordning (1996:513). 9 b §9 b §Motorcyklar och mopeder anses lämpliga för trafik endast om de vid provning uppfyller följande krav i fråga om buller.
Fordonsslag
 
Högsta tillåtna buller (dB(A))
Motorcykel 
 
 
med cylindervolym av högst 80 cm3  
 
75 
med en cylindervolym över 80 cm3 men högst 175 cm3  
 
77 
med en cylindervolym över 175 cm3  
 
80 
trehjuliga 
 
80 
Moped 
 
 
klass I 
 
71 
klass II 
 
66 
trehjuliga 
 
76 
Förordning (1998:1263).  
 
 
9 c §9 c §För personbilar, lastbilar och bussar med en totalvikt av högst 3,5 ton samt motorcyklar med en cylindervolym av högst 175 cm3 som tillverkats här i landet av enskild person för eget bruk eller för enstaka exemplar av serietillverkade fordon som nu nämnts och som byggts om på sådant sätt att de av Vägverket bedöms som amatörbyggda fordon skall i stället för de bullernivåer som anges i 9 a § och 9 b § som högsta tillåtna bullernivå gälla en bullernivå på 81 dB(A). Förordning (1994:1254). 10 §10 §Anordningar som anbringas på motorfordon till skydd mot slirning skall vara så beskaffade, att de ej skadar vägen.11 §11 §Bil och motorredskap klass I, skall ha följande utrustning.
Utrustning
 
Närmare föreskrifter
Avgasrör 
 
Behövs endast om förbränningsmotor användes 
Backningsanordning 
 
Behövs endast om fordonets tjänstevikt överstiger 450 kilogram 
Backspeglar 
 
Behövs ej på chassi utan förarhyttt 
Bilbälten 
 
Behövs endast i personbil och lätt lastbil. Skall finnas för förarplatsen och varje passagerarplats och vara försett med upprullningsdon. I tung lastbil skall finnas fästpunkter för bilbälten 
Brandsläckare 
 
Behövs endast på buss och gengasdriven person- eller lastbil 
Bromsutrustning 
 
På bil skall finnas två av varandra oberoende bromssystem eller ett system som kan påverkas av två av varandra oberoende anordningar 
färdbroms 
 
Skall kunna minska farten på fordonet och få det att stanna säkert och snabbt 
parkeringsbroms 
 
Skall på sluttande mark kunna hålla kvar fordonet även om föraren lämnar detta 
reservbroms 
 
Skall kunna stanna fordonet om färdbromsen delvis är ur funktion 
Defroster 
 
Skall kunna hålla vindrutan fri från imma och is. Behövs ej på chassi utan förarhytt 
Däck, medar eller band 
 
 
Förarhytt 
 
Behövs inte på motorredskap klass I när fordonets tjänstevikt, beräknad utan förarhytt, understiger 600 kilogram 
Hastighetsmätare 
 
 
Identifieringsmärkning 
 
Chassinummer eller motsvarande beteckning anbringad på tydligt och varaktigt sätt 
KM-skylt 
 
Skylt som anger den högsta hastighet med vilken fordonet får framföras på väg. Behövs endast på motorredskap klass I, vid färd på väg. KM-skylt behövs inte om tillkopplat fordon har sådan 
Kopplingsanordning 
 
Behövs endast om fordonet är avsett för att dra släpfordon eller terrängsläp 
Körriktningsvisare 
 
Behövs ej på chassi utan förarhytt 
bakifrån synliga 
 
En visare på vardera sidan som kan visa orangegult ljus bakåt 
framifrån synliga 
 
En visare på vardera sidan som kan visa orangegult ljus framåt 
från sidan synliga 
 
En visare på vardera sidan som kan visa orangegult ljus åt sidan 
Larmanordningar 
 
Skall finnas på utryckningsfordon. Får ej finnas på annat fordon 
ljudanordning 
 
 
lykta 
 
 
Ljuddämpare 
 
Behövs endast om förbränningsmotor användes 
Ljudsignalanordning 
 
Endast jämn ton skall kunna avges 
Lyktor baktill 
 
 
baklyktor 
 
Två lyktor vilka kan visa rött ljus bakåt 
skyltlykta 
 
Lykta för belysning av registreringsskylt eller motsvarande skylt med vitt ljus så att den kan lätt avläsas i mörker 
stopplyktor 
 
Två lyktor som visar rött ljus bakåt, när färdbroms används 
Lyktor och strålkastare framtill 
 
 
för halvljus 
 
Två strålkastare, vilka kan avge vitt eller gult ljus och belysa vägen framför fordonet utan att blända mötande 
för helljus 
 
Två strålkastare, vilka kan avge vitt eller gult ljus och kan belysa en lång sträcka av vägen framför fordonet 
för parkeringsljus 
 
Två lyktor, vilka kan visa vitt eller gult ljus framåt och utmärka fordonets bredd 
Lyktor på sidan 
 
 
sidomarkeringslyktor 
 
Lyktor som kan visa orangegult ljus åt sidan. Behövs endast på buss eller lastbil vars längd överstiger sex meter 
Reflexanordningar 
 
 
baktill 
 
Två anordningar, vilka vid belysning återkastar rött ljus bakåt. En eller flera rektangulära anordningar med diagonala fält av växelvis rött fluorescerande material och material som vid belysning återkastar gult ljus bakåt. Behövs endast på lastbil vars totalvikt överstiger 3,5 ton. Anordningen behövs dock inte på lastbil där den med avseende på bilens konstruktion eller användningsområde skulle medföra avsevärd olägenhet 
på sidan 
 
Anordningarna skall vid belysning återkasta orangegult ljus åt sidan. Behövs inte på personbil, buss eller lastbil vars längd är högst sex meter 
Sidoskydd 
 
Skydd på sidorna avsedda att förhindra att gående, cyklister eller motorcyklister faller under fordonet. Gäller endast för tunga lastbilar 
Skyltar 
 
 
besiktningsskylt 
 
Skall utvisa tjänstevikt, bredd, längd, höjd, maximilast, axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck och största tillåtna antal passagerare. Behövs endast på buss och lastbil och när det gäller höjd endast på buss med en höjd av minst 3,40 meter. Uppgiften om lastbils maximilast skall vara synlig utifrån. Uppgiften om höjden på en buss skall vara synlig från förarplatsen 
Styrinrättning 
 
 
Stänkskydd 
 
Stänkskärmar eller däremot svarande anordningar. Behövs inte på chassi eller på fordon där skyddet med hänsyn till fordonets konstruktion eller ändamål skulle medföra avsevärd olägenhet 
Stöldskydd 
 
Behövs endast på bil 
Underkörningsskydd 
 
Behövs endast på lastbil vars totalvikt överstiger 3,5 ton. Skall vid påkörning av lastbilen bakifrån såvitt möjligt hindra att det påkörande fordonet kommer in under utskjutande del av lastbilen. Behövs inte på lastbil som har anordning för påhängsvagn eller på lastbil där skyddet med hänsyn till bilens konstruktion eller ändamål skulle medföra avsevärd olägenhet 
Varningstriangel 
 
Skall medföras vid färd 
Vindruta 
 
Behövs ej på chassi utan förarhytt 
Vindrutespolare 
 
Behövs ej på chassi utan förarhytt 
Vindrutetorkare 
 
Behövs ej på chassi utan förarhytt 
Förordning (1998:781).  
 
 
12 §12 § Har upphävts genom förordning (1993:1351). 13 §13 § Har upphävts genom förordning (1993:1351). 13 a §13 a § Har upphävts genom förordning (1998:781). 13 b §13 b §En buss vars totalvikt överstiger 10 ton och en lastbil vars totalvikt överstiger 12 ton skall vara försedd med en anordning som begränsar den högsta hastighet med vilken fordonet kan framföras (hastighetsregulator). För en buss skall hastighetsregulatorn vara inställd på högst 100 kilometer i timmen. För en lastbil skall hastighetsregulatorn vara inställd på sådant sätt att lastbilen inte kan framföras med högre hastighet än 90 kilometer i timmen. Bestämmelserna i första stycket gäller inte motorfordon som används av Försvarsmakten, räddningskåren eller för annan liknande verksamhet.Bestämmelserna i första stycket gäller inte heller förfordon som är konstruerade för en högsta hastighet som inte är högre än den hastighet som anges i det första stycket,fordon som används i vetenskapliga försök,fordon som används som allmänna transportmedel i tätort. Förordning (1996:170). 14 §14 §Motorcykel skall ha följande utrustning.
Utrustning
 
Närmare föreskrifter
Avgasrör 
 
Behövs endast om förbränningsmotor används 
Avfrostnings- och avimningsanordning 
 
Behövs endast på motorcykel med karosseri 
Backspeglar 
 
 
Bilbälten 
 
Behövs endast i tre- eller fyrhjulig motorcykel med karosseri. Skall finnas för förarplatsen och varje passagerarplats samt vara försedda med upprullningsdon 
Bromsutrustning 
 
Två av varandra oberoende bromssystem eller ett system som kan påverkas av två av varandra oberoende anordningar 
färdbroms 
 
Skall kunna minska farten på motorcykeln och få den att stanna säkert och snabbt 
parkeringsbroms 
 
Behövs endast på tre- eller fyrhjulig motorcykel. Skall på sluttande mark kunna hålla kvar motorcykeln även om föraren lämnar denna 
Bränsletank 
 
Behövs endast om förbränningsmotor används 
Däck 
 
 
Hastighetsmätare 
 
 
Identifieringsmärkning 
 
En tillverkarskylt, samt ett identifieringsnummer präglat eller stansat på chassit eller ramen 
Kopplingsanordning 
 
Behövs endast om motorcykeln är avsedd att dra släpvagn 
Körriktningsvisare 
 
 
bakifrån synliga 
 
En visare på vardera sidan som kan visa orangegult ljus bakåt 
framifrån synliga 
 
En visare på vardera sidan som kan visa orangegult ljus framåt 
Larmanordning 
 
Skall finnas på utryckningsfordon. Får ej finnas på annat fordon 
ljudanordning 
 
 
lykta 
 
 
Ljuddämpare 
 
Behövs endast om förbränningsmotor används 
Ljudsignalanordning 
 
Endast jämn ton skall kunna avges 
Lyktor baktill på motorcykel utan sidvagn 
 
 
positionslykta 
 
En eller två lyktor som kan visa rött ljus bakåt 
skyltlykta 
 
Lykta för belysning av registreringsskylt eller motsvarande skylt med vitt ljus så att den lätt kan avläsas i mörker 
stopplykta 
 
En eller två lyktor som visar rött ljus bakåt när färdbroms används 
Lyktor baktill på motorcykel med sidvagn 
 
 
positionslykta 
 
Två eller tre lyktor som kan visa rött ljus bakåt. Endast en lykta får monteras på sidvagnen 
skyltlykta 
 
Lykta för belysning av registreringsskylt eller motsvarande skylt med vitt ljus så att den lätt kan avläsas i mörker 
stopplykta 
 
En eller tre lyktor baktill som visar rött ljus bakåt när färdbroms används. Endast en lykta får monteras på sidvagnen 
Lyktor och strålkastare framtill på motorcykel 
 
 
för halvljus 
 
En eller två strålkastare som kan avge vitt ljus och belysa vägen framför motorcykeln utan att blända mötande 
för helljus 
 
En eller två strålkastare som kan avge vitt ljus och belysa en lång sträcka av vägen framför motorcykeln 
positionslykta 
 
En eller två lyktor som kan visa vitt ljus framåt på motorcykel utan sidvagn. Två eller tre lyktor som kan visa vitt ljus framåt på motorcykel med sidvagn. Endast en lykta får monteras på sidvagnen 
Passagerarhandtag 
 
Behövs endast på tvåhjulig motorcykel inrättad för transport av passagerare 
Reflexanordning baktill 
 
En eller två reflexanordningar som vid belysning skall återkasta rött ljus bakåt. Får ej vara triangelformad 
Skyltar 
 
 
tillverkarskylt 
 
 
Styrinrättning 
 
 
Stöd 
 
Minst ett stöd för att hålla motorcykeln stadig när den är stillastående. Behövs endast på tvåhjulig motorcykel 
Stöldskydd 
 
 
Varningstriangel 
 
Skall medföras vid färd. Behövs ej i fråga om tvåhjulig motorcykel utan sidvagn 
Vindruta 
 
Behövs endast på tre- eller fyrhjulig motorcykel med karosseri 
Vindrutetorkare 
 
Behövs endast på tre- eller fyrhjulig motorcykel med karosseri 
Vindrutespore 
 
Behövs endast på tre- eller fyrhjulig motorcykel med karosseri 
Förordning (1999:236).  
 
 
15 §15 §Utan hinder av 14 § får utomlands bosatt person som tillfälligtvis vistas här bruka av honom införd lätt motorcykel, om den uppfyller de villkor som gäller för sådant fordon i hans hemland, under förutsättning att motorn har en slagvolym som ej överstiger 50 kubikcentimeter och att den som infört fordonet får föra detta i hemlandet utan körkort eller därmed jämförlig handling.16 §16 §Till tvåhjulig motorcykel får inte kopplas släpvagn med en bredd som överstiger 125 centimeter eller med en vikt som överstiger hälften av motorcykelns tjänstevikt minskad med vikten av bränsle och verktyg som hör till fordonet.Till tre- eller fyrhjulig motorcykel får inte kopplas släpvagn med en bredd som överstiger motorcykelns bredd eller i något fall 200 centimeter, eller med en vikt som överstiger hälften av motorcykelns tjänstevikt minskad med vikten av bränsle och verktyg som hör till fordonet. Förordning (1998:1263). 17 §17 § Senaste lydelse (1998:1263).Moped skall ha följande utrustning.
Utrustning
 
Närmare föreskrifter
Avgasrör 
 
Behövs endast om förbränningsmotor används 
Avfrostnings- och avimningsanordning 
 
Behövs endast på moped med karosseri 
Backspeglar 
 
 
Bilbälten 
 
Behövs endast i tre- eller fyrhjulig moped med karosseri. Skall finnas för förarplatsen och varje passagerarplats och vara försedda med upprullningsdon 
Bromsutrustning 
 
Två av varandra oberoende bromssystem eller ett system som kan påverkas av två av varandra oberoende anordningar 
färdbroms 
 
Skall kunna minska farten på mopeden och få den att stanna säkert och snabbt 
parkeringsbroms 
 
Behövs endast på tre- eller fyrhjulig moped. Skall på sluttande mark kunna hålla kvar mopeden även om föraren lämnar denna 
Bränsletank 
 
Behövs endast om förbränningsmotor används 
Däck 
 
 
Identifieringsmärkning 
 
En tillverkarskylt, samt ett identifieringsnummer präglat eller stansat på chassit eller ramen 
Kopplingsanordning 
 
Behövs endast om mopeden är avsedd att dra släpvagn 
Körriktningsvisare 
 
Behövs endast på tre- och fyrhjulig moped med karosseri 
bakifrån synliga 
 
En visare på vardera sidan som kan visa orangegult ljus bakåt 
framifrån synliga 
 
En visare på vardera sidan som kan visa orangegult ljus framåt 
Ljuddämpare 
 
Behövs endast om förbränningsmotor används 
Ljudsignalanordning 
 
På moped klass I skall endast jämn ton kunna avges 
Lyktor baktill  
 
En eller två lyktor som kan visa rött ljus bakåt 
positionslykta 
 
stopplykta 
 
En eller två lyktor som visar rött ljus bakåt när färdbroms används. Behövs inte på tvåhjulig moped som är konstruerad för en hastighet av högst 25 kilometer i timmen och som har en motor vars effekt inte överstiger 0,5 kilowatt 
Lyktor och strålkastare framtill 
 
En eller två strålkastare som kan avge vitt ljus och belysa vägen framför mopeden utan att blända mötande 
för halvljus 
 
positionslykta 
 
En eller två lyktor som kan visa vitt ljus framåt. Behövs endast på tre- och fyrhjulig moped 
Passagerarhandtag 
 
Behövs endast på tvåhjulig moped inrättad för transport av passagerare 
Reflexanordning baktill 
 
En eller två reflexanordningar som vid belysning skall återkasta rött ljus bakåt. Får ej vara triangelformad 
Reflexanordning sidan 
 
En eller två reflexanordningar på vardera sidan som vid belysning skall återkasta orangegult ljus åt sidan. Får ej vara triangelformad. Behövs endast på tvåhjulig moped 
Pedalreflexanordning 
 
Två reflexanordningar på vardera pedal som vid belysning skall återkasta orangegult ljus framåt och bakåt. Behövs endast på två- och trehjulig moped med icke infällbara pedaler 
Styrinrättning 
 
 
Stöd 
 
Minst ett stöd för att hålla mopeden stadig när den är stillastående. Behövs endast på tvåhjulig moped 
Stöldskydd 
 
 
Varningstriangel 
 
Skall medföras vid färd. Behövs ej i fråga om tvåhjulig moped 
Vindruta 
 
Behövs endast på tre- och fyrhjulig moped med karosseri 
Vindrutetorkare 
 
Behövs endast på tre- och fyrhjulig moped med karosseri 
Vindrutespolare 
 
Behövs endast på tre- och fyrhjulig moped med karosseri 
Förordning (2000:1166).  
 
 
18 §18 §Till tvåhjulig moped klass I får inte kopplas släpvagn med en bredd som överstiger 125 centimeter eller med en vikt som överstiger hälften av mopedens tjänstevikt minskad med vikten av bränsle och verktyg som hör till fordonet.Till tre- och fyrhjulig moped får inte kopplas släpvagn med en bredd som överstiger mopedens bredd eller i något fall 200 centimeter, eller med en vikt som överstiger hälften av mopedens tjänstevikt minskad med vikten av bränsle och verktyg som hör till fordonet. Förordning (1998:1263). 19 §19 § Har upphävts genom förordning (1989:939). 20 §20 §Traktor och motorredskap klass II skall ha följande utrustning.
Utrustning
 
Närmare föreskrifter
Avgasrör 
 
Behövs endast om förbränningsmotor användes 
Backspeglar 
 
Behövs endast på fordon som har förarhytt 
Bromsutrustning 
 
 
färdbroms 
 
Skall kunna minska farten på fordonet och få detta att stanna säkert och snabbt 
parkeringsbroms 
 
Skall på sluttande mark kunna hålla kvar fordonet även om föraren lämnar detta 
Defroster 
 
Skall kunna hålla vindrutan fri från imma och is. Behövs endast på traktor och motorredskap som har förarhytt 
Förarhytt 
 
Behövs endast på traktor med en tjänstevikt, beräknad utan förarhytt, av 600 kilogram eller högre 
Hjul, medar eller band 
 
 
Identifieringsmärkning 
 
Behövs endast på traktor och registrerat motorredskap. Skall bestå av tillverkningsnummer eller motsvarande beteckning anbringat på ett tydligt och varaktigt sätt 
Kopplingsanordning 
 
Behövs endast på traktor 
Körriktningsvisare 
 
Behövs endast på fordon som har förarhytt 
bakifrån synliga 
 
En visare på vardera sidan som kan visa orangegult ljus bakåt 
framifrån synliga 
 
En visare på vardera sidan som kan visa orangegult ljus framåt 
LGF-skylt 
 
Skylt för markering av långsamtgående fordon. Behövs endast vid färd på väg. LGF-skylt behövs dock inte om tillkopplat fordon har sådan 
Lyktor och strålkastare 
 
Behövs endast vid färd på väg Två lyktor, vilka kan visa rött ljus bakåt (baklyktor). Baklyktor behövs dock ej om tillkopplat fordon har sådana 
framtill 
 
Två strålkastare, vilka kan avge vitt eller gult ljus av sådan sammanlagd ljusstyrka att fordonet kan föras på betryggande sätt. Har strålkastarna bländande ljus skall de snabbt kunna bländas av 
Reflexanordningar 
 
Behövs endast vid färd på väg 
baktill 
 
Två anordningar som vid belysning återkastar rött ljus bakåt. Reflexanordningar baktill behövs dock inte om tillkopplat fordon har sådana 
Skydd för rörliga delar och för sådana fasta delar som kan orsaka skador 
 
 
Styrinrättning 
 
 
Vindruta 
 
Behövs endast på fordon som har förarhytt 
Vindrutetorkare 
 
Behövs endast på fordon som har vindruta 
Förordning (1992:1758).  
 
 
Släpfordon och efterfordon21 §21 §Bestämmelserna i 8–10 §§ om motorfordon gäller i tillämpliga delar i fråga om släpfordon.För dolly gäller vad Vägverket föreskriver i stället för 22, 26, 28 och 29 §§. Förordning (1997:695). 22 §22 §Släpvagn som dras av bil, motorredskap klass I eller tung terrängvagn som är konstruerad för en högsta hastighet som överstiger 30 kilometer i timmen skall ha följande utrustning.
Utrustning
 
Närmare föreskrifter
Bromsutrustning 
 
 
färdbroms 
 
Behövs endast på släpvagn som är avsedd för personbefordran eller vars totalvikt överstiger 750 kilogram. Färdbromsen skall kunna manövreras från färdbroms på dragande fordon eller, i fråga om släpvagn med stel dragstång och med en totalvikt som inte överstiger 3 500 kilogram, bestå av påskjutsbroms. Färdbromsen skall vara så beskaffad att släpvagnen automatiskt bromsas in vid brott på kopplingsanordningen. Automatisk bromsverkan behövs inte i fråga om broms på tvåhjulig husvagn eller på mindre bagagevagn, om släpfordonet är försett med reservkoppling 
parkeringsbroms 
 
Behövs endast på släpvagn som är avsedd för personbefordran eller vars tjänstevikt överstiger 400 kilogram. Bromsen skall på sluttande mark kunna hålla kvar släpvagnen, även om denna kopplas från det dragande fordonet. Bromsen skall kunna manövreras från släpvagnen eller, om släpvagnen inte är avsedd för personbefordran, från plats vid sidan av denna 
Däck eller band 
 
 
Identifieringsmärkning 
 
Skall bestå av tillverkningsnummer, identifieringsmärke eller motsvarande beteckning anbringad på ett tydligt och varaktigt sätt 
Kopplingsanordning 
 
 
Körriktningsvisare 
 
 
bakifrån synliga 
 
En visare på vardera sidan som kan visa orangegult ljus bakåt 
Lyktor baktill 
 
 
baklyktor 
 
Två lyktor, vilka kan visa rött ljus bakåt 
skyltlykta 
 
Lykta för belysning av registreringsskylt eller motsvarande skylt med vitt ljus så att den kan lätt avläsas i mörker 
stopplyktor 
 
Två lyktor som visar rött ljus bakåt, när färdbroms på det dragande fordonet används 
Lyktor framtill 
 
 
framlyktor 
 
Behövs endast på släpvagn som är bredare än 160 centimeter. Två lyktor, vilka kan visa vitt ljus framåt 
Lyktor på sidan 
 
 
sidomarkeringslyktor 
 
Lyktor som kan visa orangegult ljus åt sidan 
Reflexanordningar 
 
 
baktill 
 
Två anordningar, vilka vid belysning återkastar rött ljus bakåt. En eller flera rektangulära anordningar med ett fält som vid belysning återkastar gult ljus bakåt omgivet av en röd fluorescerande bård. Behövs endast på släpvagn vars totalvikt överstiger 3,5 ton. Anordningen behövs dock inte på släpvagn där den med avseende på släpvagnens konstruktion eller användningsområde skulle medföra avsevärda olägenheter 
framtill 
 
Två anordningar, vilka vid belysning återkastar vitt ljus framåt 
på sidan 
 
Skall vid belysning återkasta orangegult ljus åt sidan 
Sidoskydd 
 
Skydd på sidorna avsedda att förhindra att gående, cyklister eller motorcyklister faller under släpvagnen. Gäller endast släpvagn vars totalvikt överstiger 3,5 ton 
Skyltar 
 
 
besiktningsskylt 
 
Skall utvisa tjänstevikt, bredd, längd, maximilast, axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck, största tillåtna antal passagerare och vilken typ av dragfordon släpvagnen får kopplas till 
Stänkskydd 
 
Stänkskärmar eller däremot svarande anordningar. Behövs ej på chassi eller på släpvagn för godsbefordran där skydden med hänsyn till släpvagnens konstruktion eller ändamål skulle medföra avsevärd olägenhet 
Underkörningsskydd 
 
Skall vid påkörning av släpvagnen bakifrån såvitt möjligt hindra att det påkörande fordonet kommer in under utskjutande del av släpvagnen. Behövs ej på släpvagn vars totalvikt ej överstiger 3,5 ton eller på släpvagn där skyddet med hänsyn till släpvagnens konstruktion eller ändamål skulle medföra avsevärd olägenhet 
Förordning (1996:170).  
 
 
22 a §22 a §Släpvagn som dras av motorcykel eller moped klass I skall ha följande utrustning.
Utrustning
 
Närmare föreskrifter
Däck 
 
 
Identifieringsnummer 
 
En tillverkarskylt, samt ett identifieringsnummer präglat eller stansat på chassit eller ramen 
Kopplingsanordning 
 
 
Körriktningsvisare 
 
Behövs endast på släpvagn som dras av motorcykel 
bakifrån synliga 
 
En visare på vardera sidan som kan visa orangegult ljus bakåt 
Lyktor baktill 
 
 
positionslykta 
 
En eller två lyktor som kan visa rött ljus bakåt 
stopplykta 
 
En eller två lyktor som visar rött ljus bakåt när färdbroms används. Behövs ej på släpvagn som dras av moped 
Reflexanordning baktill 
 
En eller två reflexanordningar som vid belysning skall återkasta rött ljus bakåt. Får ej vara triangelformad 
Förordning (1998:1263).  
 
 
23 §23 §Bestämmelserna i 22 § om bromsutrustning, lyktor, underkörningsskydd och sidoskydd gäller inte släpvagn som används av statlig brandkår eller kommunal räddningskår vid räddningstjänst. Förordning (1996:170).24 §24 §Släpvagn som skall vara försedd med broms avsedd att manövreras från dragande bil får kopplas endast till bil vars bromssystem icke påverkas menligt av att släpvagnens bromssystem anslutes.25 §25 §Släpsläde som drages av bil skall ha kopplingsanordning och anordning till skydd mot slirning i sidled.Vid färd under mörker med släpsläde som drages av bil skall på släden eller på dess last föras i 22 § föreskrivna baklyktor och reflexanordningar baktill och på sidan. Bestämmelserna om baklyktor och reflexanordningar baktill gäller vid färd med flera släpslädar endast den sista av dem.26 §26 §Släpfordon som dras av traktor eller motorredskap klass II eller en tung terrängvagn som är konstruerad för en hastighet av högst 30 kilometer i timmen skall ha kopplingsanordning.Vid färd på väg med släpfordon som avses i första stycket skall på släpfordonet eller på fordonets last föras LGF-skylt. Under mörker skall släpfordon ha i 22 § föreskrivna baklyktor och, med undantag av rektangulära reflexanordningar, reflexanordningar som återkastar rött ljus bakåt och orangegult ljus åt sidan. KM-skylt skall föras på släpfordonet eller på fordonets last om fordonet dras av ett motorredskap klass I, eller en tung terrängvagn som är konstruerad för en högsta hastighet som överstiger 30 kilometer i timmen. Bestämmelserna om LGF-skylt, KM-skylt, baklyktor och reflexanordningar baktill skall vid färd med flera släpfordon gälla endast det sista av dem.Registrerad släpvagn som dras av traktor, motorredskap klass II eller tung terrängvagn som är konstruerad för en hastighet av högst 30 kilometer i timmen skall ha identifieringsmärkning och skyltar som avses i 22 §. Förordning (1992:1758). 27 §27 §Bestämmelserna i 26 § andra stycket om släpfordon som dras av traktor eller motorredskap skall tillämpas i fråga om efterfordon som dras av bil, traktor eller motorredskap. Förordning (1982:12). 28 §28 §Släpvagn som drages av traktor eller motorredskap, släpsläde eller efterfordon, vars vänstra del skjuter mer än 20 centimeter längre in på vägen än det dragande fordonet, skall vid färd under mörker framtill på vänstra sidan ha framlykta som visar vitt ljus framåt.29 §29 §Har släpfordon som avses i 25 och 26 §§ eller efterfordon kopplats från det dragande fordonet och ställts upp på väg på annan plats än parkeringsplats, skall det under mörker vara försett med framlyktor eller reflexanordningar framtill som avses i 22 §.Cykel och sparkstötting30 §30 §Cykel skall vid cykling ha följande utrustning.
Utrustning
 
Närmare föreskrifter
Bromsutrustning 
 
Ett bromssystem. På tandemcykel, transportcykel, cykel med tre eller flera hjul och cykel med tillkopplat fordon skall dock finnas två av varandra oberoende bromssystem 
färdbroms 
 
Skall kunna minska farten på cykeln och få denna att stanna säkert och snabbt 
parkeringsbroms 
 
Behövs endast på cykel med tre eller flera hjul eller med tillkopplad sidvagn. Bromsen skall på sluttande mark kunna hålla kvar cykeln även om föraren lämnat denna 
Lyktor och strålkastare 
 
Avser inte sidvagn eller annat tillkopplat fordon. Behövs endast vid cykling under mörker 
baktill 
 
Lykta som kan visa rött ljus bakåt (baklykta) 
framtill 
 
Strålkastare som kan avge vitt eller gult ljus framåt av sådan ljusstyrka att fordonet under mörker kan föras på betryggande sätt. Har stålkastaren bländande ljus skall den snabbt kunna bländas av 
Lykta på cykelkärra 
 
Behövs endast vid färd under mörker och om reflexanordning saknas 
baklykta 
 
Lykta som kan visa rött ljus bakåt 
Lyktor på sidvagn 
 
 
baklykta 
 
Lykta som kan visa rött ljus bakåt 
framlykta 
 
Lykta som kan visa vitt ljus framåt 
Reflexanordning 
 
Behövs endast vid cykling under mörker 
baktill 
 
Skall finnas även på tillkopplad sidvagn och på tillkopplad cykelkärra, om baklykta saknas på kärran. Anordningen skall vid belysning återkasta rött ljus bakåt 
framtill 
 
Anordningen skall vid belysning återkasta vitt ljus framåt 
på sidan 
 
Anordningen skall vid belysning återkasta orangegult eller vitt ljus åt sidan 
Ringklocka 
 
 
Förordning (1990:1210).  
 
 
31 §31 §Sparkstötting skall vara försedd med reflexanordning, när den framföres under mörker.Hästfordon32 §32 §Hästfordon som under mörker förs på väg som inte är enskild eller på enskild väg som i större utsträckning används av allmänheten för trafik skall vara utrustat medlykta, som kan visa vitt ljus framåt, fäst på dragaren eller på vänstra sidan fordonet eller av dess last (framlykta),lykta, som kan visa rött ljus bakåt, fäst på vänstra sidan av fordonet eller av dess last (baklykta),en reflexanordning på sidan, som vid belysning återkastar orangegult ljus åt sidan, fäst på fordonet eller på dess last,två reflexanordningar baktill, som vid belysning återkastar rött ljus bakåt, fästa på fordonet eller på dess last. Förordning (1985:381). Gemensamma bestämmelser33 §33 §Fordon får, med nedan angivna undantag, inte vara utrustat medlyktor eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordningar som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt,lyktor eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordningar som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt.Bestämmelserna i första stycket gäller inte registreringsskyltar, nationalitetsmärken, skyltlyktor eller backningsstrålkastare och inte heller strålkastare som används när fordonet brukas som arbetsredskap eller liknande. Bestämmelserna gäller inte heller lyktor som används för att stoppa fordon enligt 67 § 13.3.4 vägmärkesförordningen (1978:1001).Fordon får inte heller vara utrustat med däck, vars huvudmönster har fördjupats (mönsterskurna däck) eller som har renoverats genom att förses med nytt gummi (regummerade däck). Förordning (1993:1351). Kontroll av fordonAllmänna bestämmelser34 §34 §Kontroll av fordon bör anordnas så att den ej orsakar större olägenhet än som är nödvändigt med hänsyn till kontrollens ändamål.34 a §34 a §Aktiebolaget Svensk Bilprovning, SMP Svensk Maskinprovning Aktiebolag och SAQ Kontroll Aktiebolag skall pröva frågor som gäller godkännande av fordon inom respektive bolags kontrollområde enligt lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet. Förordning (1998:55). 35 §35 §Polisman, besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet, bilinspektör, tekniskt biträde och den som Vägverket särskilt har förordnat får vid besiktning eller inspektion av fordon enligt denna kungörelse undersöka fordonets beskaffenhet och utrustning. Fordonet får provköras i den utsträckning som behövs för att förrättningen skall kunna genomföras. Sådan provkörning får ske även om det enligt denna kungörelse, bilregisterkungörelsen (1972:599) eller bilavgasförordningen (1991:1481) finns hinder mot att bruka fordonet.Finner polisman anledning antaga att fordon som han anträffar i trafik inte är i föreskrivet skick äger första stycket motsvarande tillämpning.Vad som sägs i första stycket om provkörning gäller även den som Vägverket särskilt har förordnat att utföra haveriundersökning eller utöva tillsyn enligt produktsäkerhetslagen (1988:1604) samt vid sådan provning av fordon som utförs av SMP Svensk Maskinprovning Aktiebolag i dess egenskap av besiktningsorgan enligt 2 § lagen om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet. Förordning (2000:658). Registreringsbesiktning36 §36 §Registreringsbesiktning av motordrivna fordon eller släpfordon görs för attidentifiera fordonet,fastställa de uppgifter om fordonet som enligt bilregisterkungörelsen (1972:599) skall föras in i bilregistret ochundersöka fordonets beskaffenhet och utrustning. För nya personbilar, motorcyklar, mopeder klass I och traktorer som överensstämmer med EG-typgodkännandeintyg, skall det dock inte göras någon undersökning av fordonets beskaffenhet och utrustning.En bil, som inte är EG-typgodkänd, får inte godkännas vid registreringsbesiktningen om den inte uppfyller kraven i bilavgasförordningen (1991:1481).Ett sådant motordrivet fordon eller släpfordon som avses i 4 § förordningen (1986:683) om förbud mot asbesthaltiga friktionsbelägg i fordon och som inte är EG-typgodkänd får inte godkännas vid registreringsbesiktningen om det är utrustat med sådana asbesthaltiga friktionsbelägg som anges i förordningen.Ett fordon, som inte är EG-typgodkänt, får inte godkännas vid registreringsbesiktningen om det inte uppfyller kraven i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor.För fordon som avses i 10 § tredje stycket bilregisterkungörelsen får registreringsbesiktningen, utan att slutlig prövning sker, begränsas till undersökning för att identifiera fordonet och för att fastställa övriga uppgifter om fordonets ursprung.Registreringsbesiktning kan, i den omfattning som Vägverket bestämmer, begränsas till att avse viss del av fordonet eller fastställande av viss uppgift om fordonet.Registreringsbesiktning utförs av besiktningsorgan enligt lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet. Förordning (1998:1263). 37 §37 §Med undantag av de fordon som avses i 10 § tredje stycket bilregisterkungörelsen (1972:599) får endast registrerade fordon registreringsbesiktigas.Registreringsbesiktning som förutsättning för att avställning skall upphöra regleras i bilregisterkungörelsen. Förordning (1995:1357). 38 §38 §Har ett fordon godkänts vid registreringsbesiktning eller tagits upp i typintyg och har fordonet därefter ändrats så att det inte längre överensstämmer med utförandet vid besiktningen eller när typintyget utfärdades eller har fordonet i övrigt ändrats så att dess beskattningsförhållande påverkas, skall ägaren inom en månad från det ändringen skedde eller, om fordonet är avställt, inom en vecka efter det avställningen upphörde inställa fordonet för registreringsbesiktning. Detta gäller inte om fordonet inom angiven tid anmäls för avregistrering. Med ändring enligt första stycket avses inte ändring som endast innefattar avvikelse som gäller fordonets utstyrsel och inte påverkar dess beskattningsförhållande eller försämrar dess säkerhet, utbyte av motorn mot en annan motor som helt överensstämmer med denna. Med ändring enligt första stycket avses inte heller i fråga om annat fordon än bil, motorcykel, moped klass I eller släpvagn, som är avsedd att dragas av bil, användning av däck av andra dimensioner än förut eller i fråga om traktor, som är avsedd att drivas med motorfotogen, ändring till bensindrift. Förordning (1999:236). 39 §39 §Den som inställer fordon till registreringsbesiktning skall lämna och på begäran styrka de uppgifter om fordonet som behövs för besiktningen.Vid registreringsbesiktning av dolly skall denna inställas med påhängsvagn. Förordning (1997:695). 40 §40 § Har upphävts genom förordning (1979:641). 41 §41 § Har upphävts genom förordning (1979:641). 42 §42 §Har ett fordon godkänts vid registreringsbesiktning eller tagits upp i typintyg och har fordonet därefter ändrats på sådant sätt som avses i 38 § första stycket, skall den som inställer fordonet till registreringsbesiktning uppge vilka ändringar som har gjorts på det. Förordning (1990:989). 43 §43 §Vid registreringsbesiktning skall undersökas, om fordonet är i föreskrivet skick. I fall som avses i 36 § femte stycket gäller detta dock endast den del som besiktningen omfattar.Vid besiktningen fastställer besiktningsorgan enligt lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet uppgifter om fordonet som skall föras in i bilregistret. Förordning (1994:2055). 44 §44 § Har upphävts genom förordning (1979:641). 45 §45 §Vid registreringsbesiktning skall 81, 83, 84, 86 och 88 §§ tillämpas. Vad som i dessa paragrafer sägs om kontrollbesiktning skall dock i stället avse registreringsbesiktning.Godkänns ett fordon som avses i 75 och 77 §§ vid registreringsbesiktning enligt 36 § första stycket, skall registreringsbesiktningen anses innefatta även kontrollbesiktning. Förordning (1991:1421). 46 §46 § Har upphävts genom förordning (1982:12). 47 §47 §Godkänns fordonet vid registreringsbesiktningen, skall besiktningsorganet enligt lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet till Vägverket eller till länsstyrelse lämna de uppgifter om fordonet som skall föras in i bilregistret. Om fordonet inte godkänns, skall besiktningsorgan enligt lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet till Vägverket lämna uppgift om körförbud som har meddelats enligt 83 § första stycket eller om föreläggande som har utfärdats enligt 84 § första stycket. Förordning (1994:2055). Mopedbesiktning48 §48 §Mopedbesiktning sker för undersökning av fordons beskaffenhet och utrustning och för fastställande av att fordonet är att anse som moped klass II.Mopedbesiktning utförs av besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet. Förordning (1998:1263). 49 §49 §EG-typgodkänd moped klass II får tas i bruk om mopeden är försedd med typgodkännandemärke samt åtföljd av ett ”Intyg om överensstämmelse”. I annat fall får en moped klass II inte tas i bruk innan den godkänts vid mopedbesiktning. Förordning (1998:1263). 50 §50 §Har godkänd moped klass II ändrats så att den inte längre överensstämmer med uppgifterna i utfärdat instrument över mopedbesiktning eller typbesiktning, som legat till grund för godkännandet, får den inte brukas förrän den efter ändringen godkänts vid mopedbesiktning. Förordning (1998:1263). 51 §51 §Trots bestämmelserna i 49 eller 50 § får moped klass II brukas för färd kortaste lämpliga väg till och från besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet för besiktning. Detsamma gäller om mopeden används av person, som yrkesmässigt eller i företag med egen verkstad tillverkar eller reparerar mopeder, för provkörning i samband med tillverkningen eller reparationen. Förordning (1998:1263). 52 §52 §Den som inställer fordon till mopedbesiktning skall lämna de uppgifter om fordonet som behövs för besiktningen.53 §53 §Godkänns moped klass II vid mopedbesiktning, skall besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet tilldela mopeden en beteckning och utfärda ett besiktningsinstrument. En avskrift av instrumentet skall skickas till Vägverket och till Rikspolisstyrelsen.Beteckning innehåller ordningsnummer samt uppgift om ramnummer eller annat igenkänningstecken, motorns fabrikat, typ och tillverkningsnummer och totala utväxlingsförhållandet mellan motor och drivande hjul. Är mopeden försedd med förbränningsmotor ges uppgift även om diametern av motorcylinderns insugningskanal, uttryckt i millimeter. För eldriven moped ingår i beteckningen uppgift om avsedd driftspänning.Besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet för register över de mopeder som tilldelats beteckningar. Förordning (1998:1263). 54 §54 §Den som bedriver yrkesmässig försäljning av mopeder skall vid överlåtelse av moped till annan förse det för mopeden gällande typintyget eller besiktningsinstrumentet med skriftlig försäkran att mopeden under den tid han innehaft denna ej ändrats så att mopeden ej längre överensstämmer med uppgifterna i typintyget eller besiktningsinstrumentet. Typbesiktning55 §55 §Typbesiktning av annat fordon än motorcykel, moped och av släpfordon görs för undersökning av fordonets beskaffenhet och utrustning och för fastställande av uppgifter som enligt bilregisterkungörelsen (1972:599) skall föras in i bilregistret vid registerföring av fordon av samma typ som det besiktigade.En bil får inte godkännas vid typbesiktningen om den inte uppfyller kraven i bilavgasförordningen (1991:1481).Ett sådant motordrivet fordon eller släpfordon som avses i 4 § förordningen (1986:683) om förbud mot asbesthaltiga friktionsbelägg i fordon får inte godkännas vid typbesiktningen om det är utrustat med sådana asbesthaltiga friktionsbelägg som anges i förordningen. Ett fordon får inte godkännas vid typbesiktningen om det inte uppfyller kraven i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor.Typbesiktning utförs av besiktningsorgan enligt lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet. Förordning (1998:1263). 55 a §55 a § Senaste lydelse 2000:759.EG-typgodkännande av fordon, system, komponent eller separat teknisk enhet meddelas för Sveriges del av Vägverket då det gäller direktiven 70/156/EEG, 74/150/EEG och 92/61/EEG och i de särdirektiv till dessa ramdirektiv som berör Vägverkets verksamhetsområde. EG-typgodkännande av system, komponent eller separat teknisk enhet meddelas för Sveriges del av Naturvårdsverket vad avser följande särdirektiv.Rådets direktiv 70/220/EEG av den 20 mars 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon, senast ändrat genom kommissionens direktiv 1999/102/EG,rådets direktiv 72/306/EEG av den 2 augusti 1972 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av föroreningar från dieselmotorer som används i fordon, senast ändrat genom kommissionens direktiv 97/20/EG,rådets direktiv 77/537/EEG av den 28 juni 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av föroreningar från motorer som används i jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EG,rådets direktiv 88/77/EEG av den 3 december 1987 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gasformiga föroreningar från dieselmotorer som används i fordon, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/96/EG,Europaparlamentets och rådets direktiv 97/24/EG av den 17 juni 1997 om vissa komponenter och karakteristiska egenskaper hos två- eller trehjuliga motorfordon vad avser kapitel 5, samtEuropaparlamentets och rådets direktiv 2000/25/EG av den 22 maj 2000 om åtgärder mot gas- och partikelformiga föroreningar från motorer avsedda för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer och om ändring av rådets direktiv 74/150/EEG.Naturvårdsverket får meddela föreskrifter för verkställigheten av dessa direktiv. Vägverket och Naturvårdsverket skall fullgöra de uppgifter som ankommer på Sverige då det gäller de direktiv enligt vilka respektive myndighet skall meddela EG-typgodkännande. Utseende och anmälan av en teknisk tjänst skall dock ske enligt de bestämmelser i lagen (1992:1119) om teknisk kontroll som gäller organ som skall anmälas enligt 3 § i samma lag. Ett typgodkännande kan meddelas på grundval av provning som utförts av en teknisk tjänst, som använts enligt det tillämpliga direktivet. Förordning (2000:1166). 56 §56 §Frågor om tillstånd till typbesiktning prövas av Vägverket. Tillstånd kan lämnas tillverkare här i riket av motordrivna fordon eller släpfordon eller här i riket bosatta generalagenter för sådana tillverkare i utlandet. Tillstånden kan återkallas när det finns skäl för det. Förordning (1992:1754). 57 §57 §I ett beslut om tillstånd till typbesiktning skall Vägverket ange det eller de fordonsmärken som tillståndet avser och vem som skall ha rätt att teckna tillståndshavarens firma på typintyget.Avskrifter av beslut som gäller tillstånd till typbesiktning skall sändas till länsstyrelserna. Förordning (1992:1754). 58 §58 §Anmälan av fordon till typbesiktning göres hos besiktningsorgan enligt lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet. Förordning (1994:2055). 59 §59 §Bestämmelserna i 39 och 43 §§ äger motsvarande tillämpning vid typbesiktning. Förordning (1998:1263). 60 §60 §Godkänns fordonet vid typbesiktningen, skall besiktningsorgan enligt lagen (1994:2043) om besiktningsorgan på fordonsområdet tilldela det en typbeteckning.Typbeteckningen innehåller ordningsnummer som tilldelats typfordonet av besiktningsorgan enligt lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet samt fordonets fabrikat och typ. I fråga om annat fordon än traktor och motorredskap innehåller typbeteckningen även årsmodell. Besiktningsorgan enligt lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet för register över fordon som tilldelats typbeteckning.Besiktningsorgan enligt lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet skall till Vägverket lämna de uppgifter om fordonet som skall föras in i bilregistret. Förordning (1998:1263). 61 §61 §Besiktningsorgan enligt lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet får hos den som har tillstånd till typbesiktning taga ut fordon av typ, som blivit besiktigad och godkänd, för att undersöka detta. Förordning (1994:2055). 62 §62 §Den som har tillstånd till typbesiktning får utfärda typintyg.Typintyg får inte utfärdas för ett fordon som är eller har varit infört i exportvagnsförteckning eller som tidigare tagits upp i typintyg eller godkänts vid registreringsbesiktning. Förordning (1982:12). 62 a §62 a §Om fordon av typ, som blivit besiktigad och godkänd, i betydande omfattning avviker från typfordonet i fråga om beskaffenhet eller utrustning får besiktningsorgan enligt lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet på begäran av Vägverket eller Naturvårdsverket meddela förbud mot att typintyg utfärdas för fordonen.Besiktningsorgan enligt lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet skall upphäva ett sådant förbud om godtagbara åtgärder för rättelse har vidtagits.Beslut enligt första och andra styckena gäller omedelbart om inte besiktningsorgan enligt lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet förordnar annat. Förordning (1998:1263). 63 §63 §Utfärdas typintyg för ett fordon skall det anses som om fordonet har godkänts vid sådan registreringsbesiktning som avses i 36 § första stycket. Förordning (1998:1263). 64 §64 §Om typintyg som förutsättning för att fordon ej skall avställas vid registrering eller för att avställning skall upphöra finns bestämmelser i bilregisterkungörelsen (1972:599).Exportvagnsbesiktning65 §65 §Exportvagnsbesiktning av personbil eller motorcykel sker för undersökning av fordonets beskaffenhet och utrustning och för fastställande av uppgifter om fordonet som enligt exportvagnskungörelsen (1964:39) skall föras in i exportvagnsförteckningen.Exportvagnsbesiktning utförs av besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet. Vid besiktningen fastställer besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet uppgifter om fordonet som skall tas upp i exportvagnsförteckningen.Bestämmelserna i 39 § och 43 § första stycket skall tillämpas vid besiktningen. Godkänns fordonet, skall besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet utfärda ett besiktningsinstrument. Förordning (1994:2055). Kopplingsbesiktning66 §66 §Kopplingsbesiktning sker för fastställande av att kopplingsanordning mellan bil och släpvagn är i föreskrivet skick.Kopplingsbesiktning utföres av besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet.Släpvagn med en totalvikt över tre ton får dras av bil endast om släpvagnen vid kopplingsbesiktning godkänts för koppling till bilen om inte Vägverket föreskriver annat. Detta gäller dock ej påhängsvagn och ej heller släpvagn som drages till besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet för kopplingsbesiktning eller olastad släpvagn som brukas enligt 40 § första stycket 2 bilregisterkungörelsen (1972:599). Förordning (1994:2055). 67 §67 §Vid kopplingsbesiktningen skall bilen och släpvagnen inställas samtidigt om inte Vägverket har föreskrivit eller för ett särskilt fall medgivit annat. Gäller besiktningen dolly skall även påhängsvagnen inställas. I fråga om fordon som tagits upp i typintyg eller godkänts vid registreringsbesiktning skall det senast utfärdade registreringsbeviset företes.Om släpvagnen godkänns för koppling till bilen skall besiktningsorganet enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet utfärda ett kopplingsintyg. Besiktningsorganet skall sända en avskrift av kopplingsintyget till Vägverket. Förordning (1997:695). 68 §68 §Kopplingsintyget eller en bestyrkt avskrift av det skall medföras under färd med släpvagnen och på tillsägelse visas upp för bilinspektör eller polisman. Handlingen skall vara i sådant skick, att den kan läsas utan svårighet.Duplett av kopplingsintyg utfärdas efter ansökan av fordonsägaren hos Vägverket. Frågor om utfärdande av dupletter prövas av Vägverket. Bifalls ansökan, utfärdas dupletten av Vägverket. Förordning (1995:1357). Lämplighetsbesiktning69 §69 §Lämplighetsbesiktning sker för fastställande av att fordon är lämpligt för den avsedda användningen.Lämplighetsbesiktning utföres av besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet. Förordning (1994:2055). 70 §70 §Godkännande vid lämplighetsbesiktning krävsför att buss, lastbil eller släpfordon skall få användas i yrkesmässig trafik för personbefordran,för att personbil skall få användas vid övningskörning i trafikskola,för att fordon som kopplats till motordrivet fordon skall få användas för personbefordran,för att bil skall få registreras som utryckningsfordon enligt 15 § 1 bilregisterkungörelsen (1972:599).Utan hinder av första stycket 3 får fordon vid räddningstjänst tillfälligt användas av statlig brandkår eller kommunal räddningskår. Likaså får fordon som kopplats till traktor användas för kortare färd till eller från arbetsplats eller mellan en gårds ägor eller för liknande ändamål.Om lämplighetsbesiktning av fordon som är avsett för transport av farligt gods finns särskilda bestämmelser. Förordning (1989:939). 71 §71 §Vid lämplighetsbesiktningen skall undersökas om fordonet är lämpligt för den avsedda användningen.Godkänns fordonet skall besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet utfärda ett lämplighetsbevis. Föreskrivs villkor för den avsedda användningen skall detta anges i beviset.Besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet skall sända en avskrift av lämplighetsbeviset till Vägverket. Förordning (1994:2055). 72 §72 §Lämplighetsbeviset eller en bestyrkt avskrift av det skall medföras vid skolskjutsning eller vid personbefordran som avses i 70 § första stycket 3 och på tillsägelse visas upp för bilinspektör eller polisman. Handlingen skall vara i sådant skick att den kan läsas utan svårighet.Duplett av lämplighetsbevis utfärdas efter ansökan av fordonsägaren hos Vägverket. Frågor om utfärdande av dupletter prövas av Vägverket. Bifalls ansökan, utfärdas dupletten av Vägverket. Förordning (1995:1357). 73 §73 §Besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet får återkalla ett godkännande som avses i 70 § första stycket, om fordonet inte längre är lämpligt för den avsedda användningen.Återkallas godkännandet skall besiktningsorganet lämna uppgift om det till Vägverket och, om godkännandet avser användning i yrkesmässig trafik, till prövningsmyndigheten enligt yrkestrafiklagen (1998:490). Förordning (1998:781). Kontrollbesiktning74 §74 §Kontrollbesiktning sker för kontroll av den beskaffenhet och utrustning hos fordonet som är av betydelse från miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt och för kontroll av att kraven i fråga om taxameter, enligt yrkestrafikförordningen (1998:779) och med stöd därav meddelade föreskrifter, är uppfyllda.Periodiskt återkommande kontrollbesiktning skall ske för fordon från och med 1951 års modell i de fall som anges i 75 och 77 §§. Att kontrollbesiktning sker även i fråga om fordon för vilka körförbud gäller eller föreläggande om kontrollbesiktning har meddelats följer av 83–85, 90–93 och 101 §§.Kontrollbesiktning utförs av besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet. Förordning (1998:781). 74 a §74 a § Har upphävts genom förordning (1998:781). 75 §75 §Kontrollbesiktning av fordon med en totalvikt av högst 3,5 ton skall ske i fråga omutryckningsfordon,registrerat motorfordon som används för övningskörning i trafikskola,registrerat motorfordon, som drivs med gas från gasverk på fordonet eller på tillkopplat släpfordon, och registrerat släpfordon på vilket sådant gasverk dras,registrerad bil som används i yrkesmässig trafik för personbefordran,registrerat släpfordon som används i yrkesmässig trafik för personbefordran,registrerat släpfordon som är inrättat för transport av sjuka eller skadade eller som används uteslutande av statlig brandkår eller kommunal brandstyrka och är försett med beteckning därom,registrerad bil som används i uthyrningsrörelse,registrerad bil, som utan att brukas i uthyrningsrörelse, används för icke yrkesmässig skolskjutsning enligt förordningen (1970:340) om skolskjutsning,registrerad buss,första gången under den i 78 § angivna inställelsetermin vars inställelsemånad infaller ett år efter den månad fordonet första gången togs i bruk och därefter årligen under fordonets inställelsetermin. Förordning (1997:695). 76 §76 § Har upphävts genom förordning (1991:1421). 77 §77 §I fråga om annat registrerat fordon än som avses i 75 § skall kontrollbesiktning ske enligt följande. Bil med en totalvikt av högst 3,5 ton skall inställas för kontrollbesiktning första gången under den i 78 § angivna inställelsetermin vars inställelsemånad infaller 34 månader efter den månad bilen första gången togs i bruk, om inte inställelsemånaden infaller inom sex månader från den månad fordonet har godkänts vid en fullständig registreringsbesiktning,första gången under den i 78 § angivna inställelsetermin vars inställelsemånad infaller 34 månader efter den månad bilen första gången togs i bruk, om inte inställelsemånaden infaller inom sex månader från den månad fordonet har godkänts vid en fullständig registreringsbesiktning, andra gången under den inställelsetermin vars inställelsemånad infaller två år efter föregående inställelsemånad och därefter årligen under den för fordonet gällande inställelseterminen.Bil och bildragen släpvagn med en totalvikt över 3,5 ton skall inställas för kontrollbesiktning första gången senast ett år efter den månad fordonet första gången togs i bruk och därefter senast ett år efter den månad under vilken föregående fullständiga kontroll- eller registreringsbesiktning utfördes. Bildragen släpvagn med en totalvikt av högst 3,5 ton och motorcykel skall inställas för kontrollbesiktning första gången senast två år efter den månad fordonet första gången togs i bruk och därefter senast två år efter den månad under vilken föregående fullständiga kontroll- eller registreringsbesiktning utfördes. Om mer än tio år har förflutit sedan fordonet första gången togs i bruk, skall dock fordonet inställas senast ett år efter den månad under vilken en sådan besiktning utfördes. Motorredskap klass I samt av sådana fordon dragna släpvagnar skall inställas till kontrollbesiktning senast tre år efter den månad fordonet första gången togs i bruk och därefter senast två år efter den månad under vilken föregående fullständiga kontroll eller registreringsbesiktning utfördes. Kontrollbesiktning av motorredskap klass I bör ske i samband med annan obligatorisk kontroll. Förordning (1999:760). 77 a §77 a §För personbilar, motorcyklar och lastbilar med en totalvikt av högst 3,5 ton, skall, från och med det kalenderår som infaller trettio år efter det år som anges i årsmodellbeteckningen enligt bilregistret, följande gälla i stället för vad som föreskrivs i 77 §. Fordonet skall inställas för kontrollbesiktning senast två år efter den månad då föregående fullständiga kontroll- eller registreringsbesiktning utfördes. Förordning (1994:592). 78 §78 § Senaste lydelse 1991:1421.Inställelsetermin för ett fordon består av en inställelsemånad samt de närmast föregående två och närmast följande två kalendermånaderna. Inställelsemånaden bestäms efter sista siffran i fordonets registreringsnummer enligt följande uppställning.
Sista siffra i reg.nr
Inställelsemånad
Sista siffra i reg.nr
Inställelsemånad
januari 
augusti 
februari 
september 
mars 
oktober 
april 
november 
juli 
december 
Förordning (2000:1166).  
 
 
79 §79 § Har upphävts genom förordning (1992:1759).80 §80 §Den som till kontrollbesiktning inställer ett fordon för vilket körförbud meddelats eller till kontrollbesiktning eller provning enligt 84 a § inställer ett fordon för vilket föreläggande om kontrollbesiktning har meddelats skall visa upp den handling där förbudet eller föreläggandet har meddelats. Motsvarande gäller om ett fordon inställs till en verkstad eller ett besiktningsorgan efter ett föreläggande enligt 93 § andra stycket 2. Förordning (1998:1018). 81 §81 §Om fordonet har underkänts vid fullständig kontrollbesiktning och ny kontrollbesiktning sker inom två månader härefter, får kontrollen begränsas till de delar som tidigare har underkänts. Protokollet från den tidigare besiktningen skall då visas upp. Förordning (1998:1018). 82 §82 §Fordonet skall godkännas, om det vid kontrollbesiktningär i trafiksäkert skick,i förekommande fall är utrustat med taxameter som tillsammans med sin fastsättning är kontrollerad och plomberad i enlighet med föreskrifter som avses i 11 kap. 1 § yrkestrafikförordningen (1998:779),uppfyller kraven enligt förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor, bilavgasförordningen (1991:1481), förordningen (1995:555) om HFC och förordningen (1995:636) om ämnen som bryter ned ozonskiktet och enligt föreskrifter utfärdade med stöd av dessa förordningar, samtäven i övrigt är godtagbart från miljösynpunkt.Fordonet skall godkännas också om dess brister endast är av ringa betydelse. Förordning (1998:781). 83 §83 §Är fordon vid kontrollbesiktning så bristfälligt att det ej vidare kan användas utan uppenbar fara för trafiksäkerheten skall besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet meddela körförbud för fordonet.Körförbudet gäller till dess ny kontrollbesiktning sker. Utan hinder av att körförbud meddelats får fordonet användas vid provkörning i omedelbart samband med reparation och för färd kortaste lämpliga väg från plats där reparation utförts till besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet för besiktning. En släpvagn som är olastad får också dras till en reparationsverkstad med en hastighet av högst 30 kilometer i timmen, om körförbudet beror på bristfällighet i bromssystemet. Förordning (2000:658). 84 §84 §Om ett fordon vid kontrollbesiktning har sådana brister att det inte kan godkännas och körförbud inte meddelas skall besiktningsorganet förelägga fordonets ägare att avhjälpa bristerna och inom en viss tid inställa fordonet för kontrollbesiktning. Inställs inte fordonet inom föreskriven tid inträder körförbud för fordonet. Föreläggande om kontrollbesiktning skall dock inte utfärdas om bristerna endast är enkla och inte förekommit vid den senaste kontrollbesiktningen eller flygande inspektionen. Vägverket föreskriver när bristerna skall anses vara enkla.Körförbudet gäller till dess ny kontrollbesiktning sker. Utan hinder av att körförbud inträtt får fordonet användas vid provkörning i omedelbart samband med reparation och för färd kortaste lämpliga väg till reparationsverkstad för reparation och till besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet för besiktning. Förordning (1998:1018). 84 a §84 a §Trots föreläggande om kontrollbesiktning enligt 84 § första stycket får fordonets ägare i stället inom föreskriven tid låta prova fordonet vid en verkstad som är ackrediterad enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll. Detsamma gäller kravet på kontrollbesiktning efter körförbud enligt 84 § andra stycket, om provningen sker inom en månad från det att körförbudet inträdde och inom två månader efter fullständig kontrollbesiktning. Om fordonet uppfyller kraven vid provningen får verkstaden utfärda intyg om att fordonet provats och att bristen vid kontrollbesiktningen åtgärdats. Intyget skall omgående sändas till Vägverket som skall pröva om fordonet skall godkännas.Om intyg inte utfärdas inom föreskriven tid eller intyget inte godkänns av Vägverket, inträder körförbud för sådant fordon som avses i 84 § första stycket. I fråga om sådant förbud gäller bestämmelserna i 84 § andra stycket. Förordning (1998:1018). 84 b §84 b §Om fordonets ägare vid fullständig kontrollbesiktning fått föreläggande att åtgärda enkla brister enligt 84 § första stycket och inom två månader efter kontrollbesiktningen låtit prova fordonet vid en verkstad som är ackrediterad enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll, får verkstaden utfärda ett intyg om att fordonet provats och att bristerna vid kontrollbesiktningen åtgärdats. Intyget skall omgående sändas till Vägverket som skall pröva om fordonet skall godkännas. Förordning (2000:658). 85 §85 §Inställs inte fordon till kontrollbesiktning inom tid som anges i 75 och 77–79 §§ inträder körförbud för fordonet från och med kalendermånaden efter den månad varunder fordonet senast skulle ha inställts till besiktning. I fråga om sådant förbud äger 84 § andra stycket motsvarande tillämpning.För annan bil som avses i 77 § än buss eller lastbil med en totalvikt över 3,5 ton inträder körförbud enligt första stycket tre veckor efter den dag då en avställning upphör om fordonet varit avställt från och med fordonets inställelsemånad enligt 78 § och fordonet godkänts vid kontrollbesiktning efter föregående inställelsetermins början. Förordning (1991:1421). 86 §86 §Vid kontrollbesiktning skall protokoll föras. Av protokollet skall framgåom fordonet godkänts eller underkänts,de brister som lett till att ett fordon underkänts,bevis om körförbud,bevis om föreläggande om kontrollbesiktning,bevis om föreläggande att åtgärda brister,bevis om föreläggande om registreringsbesiktning samtvägmätarställning och mätvärden.Protokoll skall även föras när ett fordon efter föreläggande enligt 93 § andra stycket visas för ett besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet.Protokollet skall efter avslutad förrättning överlämnas till fordonets förare. Förordning (1998:1018). 87 §87 §Visar det sig vid kontrollbesiktning eller flygande inspektion att fordonet ändrats på sådant sätt som avses i 38 § första stycket skall besiktningsorganet enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet eller förrättningsmannen förelägga fordonets ägare att inom en månad inställa fordonet till registreringsbesiktning enligt 38 §.Inställs inte fordonet till registreringsbesiktning inom förelagd tid, inträder körförbud för fordonet. I fråga om sådant förbud gäller bestämmelserna i 84 § andra stycket. Förordning (1994:2055). 88 §88 §Meddelas körförbud vid kontrollbesiktning förser besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet fordonet med körförbudsmärke. Förordning (1994:2055). 89 §89 §Besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet skall lämna uppgift om kontrollbesiktning och om föreläggande enligt 87 § som utfärdats i samband med kontrollbesiktning, i fråga om fordon som är registrerade i bilregistret till Vägverket och i fråga om fordon som är registrerade i det militära fordonsregistret till Försvarsmakten. Om kontrollbesiktning av fordon som brukas enligt turistvagnslicens skall uppgift lämnas till Tullverket.Om kontrollbesiktning av andra fordon än som avses i första stycket skall besiktningsorgan lämna uppgift till Vägverket. Förordning (1999:482). Övervakning genom Vägverket90 §90 §Vägverket får förelägga ägare av motordrivet fordon eller släpfordon att inom viss tid inställa fordonet för kontrollbesiktning. Inställes ej fordonet inom föreskriven tid inträder körförbud för fordonet. I fråga om sådant förbud äger 84 § andra stycket motsvarande tillämpning. Förordning (1995:1357). Flygande inspektion91 §91 §Flygande inspektion sker för kontroll av beskaffenhet och utrustning av motordrivet fordon eller släpfordon som anträffas på väg eller under sådana omständigheter att det finns anledning att antaga att fordonet är bristfälligt och att det i nära anslutning till anträffandet använts på väg.Flygande inspektion skall förrättas av polisman eller bilinspektör som Rikspolisstyrelsen förordnat. Vid flygande inspektion får förrättningsmannen biträdas av tekniker som förordnats av Rikspolisstyrelsen. Förordning (1998:1018). 92 §92 §Visar det sig vid inspektionen att fordonet har brister som är av endast ringa betydelse från miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt skall förrättningsmannen påpeka bristerna för fordonets förare. Om bristerna inte är av endast ringa betydelse skall bestämmelserna i 93 § tillämpas. Förordning (1998:781). 93 §93 §Är bristerna hos ett inspekterat fordon så stora att fordonet inte kan användas utan uppenbar fara för trafiksäkerheten skall körförbud meddelas för fordonet. I fråga om sådant förbud gäller bestämmelserna i 83 §.Om fordonet endast har enkla brister som inte har förekommit vid den senaste kontrollbesiktningen eller flygande inspektionen, skall förrättningsmannen förelägga fordonets ägare att avhjälpa bristerna. I sådant fall gäller vad som sägs i 84 b § om provningen sker inom två månader efter inspektionen. Vägverket föreskriver när bristerna skall anses vara enkla. Har fordonet andra brister som inte är så stora som avses i första stycket, skall förrättningsmannen förelägga fordonets ägare att avhjälpa bristerna och inom viss tidinställa fordonet för kontrollbesiktning, ellerlåta prova fordonet hos en sådan verkstad som avses i 84 a § eller för besiktningsorgan enligt lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet visa att bristerna har avhjälpts, ellerbeträffande fordon som inte är registreringspliktiga enligt bilregisterkungörelsen (1972:599), genom intyg eller på annat tillförlitligt sätt styrka för polismyndighet eller bilinspektör att bristerna har avhjälpts.Om ett föreläggande enligt andra stycket inte har följts inom förelagd tid, inträder körförbud för fordonet. Körförbudet gäller till dess att föreläggandet har följts. Trots att körförbud inträtt får fordonet användas vid provkörning i omedelbart samband med reparation och för färd kortaste lämpliga väg till verkstad för reparation eller provning och till besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet. Förordning (2000:658). 94 §94 §Meddelas körförbud eller föreläggande enligt 93 § första eller andra stycket vid flygande inspektion, överlämnar förrättningsmannen omedelbart efter inspektionen till fordonets förare bevis med besked om förbudet eller föreläggandet. Förordning (1985:102). 95 §95 §Meddelas körförbud vid flygande inspektion förser förrättningsmannen fordonet med körförbudsmärke.96 §96 §Förrättningsmannen skall i fråga om registrerade fordon lämna uppgift till Vägverket om flygande inspektion och om förbud eller förelägganden som utfärdas i samband med inspektionen. Besiktningsorgan och sådan verkstad som avses i 84 a § skall till Vägverket lämna uppgift om när någon har följt ett föreläggande enligt 93 § andra stycket 2. I fråga om uppgift från verkstad gäller i övrigt vad som föreskrivs om intyg i 84 a §. Utfärdas ett förbud eller föreläggande skall fordonets ägare underrättas om han inte är närvarande vid inspektionen. I fråga om fordon som är registrerade i bilregistret sänds underrättelsen från Vägverket. I fråga om andra fordon skall förrättningsmannen lämna sådan underrättelse. Förordning (2000:658). 97 §97 § Har upphävts genom förordning (1985:102). Inspektion hos försäljare98 §98 §Inspektion hos försäljare företas hos den, som driver handel med fordon, för kontroll av beskaffenhet och utrustning hos begagnade motordrivna fordon och släpfordon som förvaras i lager eller hålls till salu i rörelsen.Inspektion hos försäljare utförs av bilinspektör. Förordning (1983:116). 99 §99 §För inspektion hos försäljare har förrättningsmannen och av honom anlitat biträde rätt att få tillträde till lokaler och områden där fordon som kan bli föremål för inspektion är uppställda. Innehavare av rörelse vid vilken inspektion sker skall tillhandagå förrättningsmannen i den utsträckning som behövs för att förrättningen skall kunna genomföras.Vid förrättningen gäller bestämmelserna i 93 § första stycket. Förordning (1985:102). 100 §100 §Bestämmelserna i 94–96 §§ äger motsvarande tillämpning vid inspektion hos försäljare. Vad som sägs om fordonets förare skall dock i stället gälla innehavaren av den rörelse vid vilken inspektionen sker.Övervakning genom polisman101 §101 §Även om flygande inspektion inte har utförts får en polisman, som uppfyller de krav som Rikspolisstyrelsen föreskriver i fråga om utbildning, meddela körförbud för en personbil, lätt lastbil, motorcykel, moped eller lätt släpfordon om det klart framgår att fordonet har så stora brister att det inte kan användas utan uppenbar fara för trafiksäkerheten. I fråga om sådant förbud gäller bestämmelserna i 83 §. Är bristerna hos fordonet inte så stora att körförbud bör meddelas, men det ändå klart framgår att de är av mer än ringa betydelse för trafiksäkerheten, får polismannen i stället förelägga fordonets ägare att avhjälpa bristerna och inom viss tid inställa fordonet för kontrollbesiktning.Första stycket gäller om fordonet anträffas på väg eller under sådana omständigheter att det finns anledning att anta att det strax dessförinnan har använts på vägen.Har föreläggande enligt första stycket inte efterkommits inom föreskriven tid, inträder körförbud för fordonet. Körförbudet gäller till dess att föreläggandet har efterkommits. Utan hinder av körförbud har inträtt får fordonet användas vid provkörning i omedelbart samband med reparation och för färd kortaste lämpliga väg till verkstad för reparation och till besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet för besiktning.Meddelas körförbud eller föreläggande enligt första stycket gäller 94–96 §§ i tillämpliga delar. Förordning (1994:2055). Avgifter för vissa ärenden101 a §101 a §Avgift för godkännande av en viss person som bärare av ägares eller brukares ansvar (112 § tredje stycket andra meningen) utgår enligt bestämmelserna i 9–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 1 tillämpas. Förordning (1998:781). Bemyndiganden m.m.102 §102 §Föreskrifter om sjukvårdsutrustning i utryckningsfordon för transport av sjuka eller skadade beslutas av Socialstyrelsen efter samråd med Vägverket. Verket beslutar de ytterligare föreskrifter som behövs om fordons beskaffenhet och utrustning enligt denna kungörelse och om kontroll av fordon. Därvid får föreskrivas om märkning av viss utrustning eller att viss utrustning skall vara av en sådan typ som godkänts av styrelsen, verket eller annan myndighet.Verket skall samråda medArbetsmiljöverket när föreskrifter beslutas om sådana utrymmen i lastbilar, traktorer eller motorredskap som avses i 8 § tredje stycket,Försvarsmakten när föreskrifter beslutas om kopplingsanordningar,Rikspolisstyrelsen när föreskrifter beslutas om flygande inspektion. Förordning (2000:956). 102 a §102 a §Vägverket får, med undantag från 33 § tredje stycket, föreskriva att fordon eller vissa slag av fordon får brukas med mönsterskurna eller regummerade däck om däcken är lämpade härför och mönsterskärningen eller regummeringen har utförts enligt metoder som verket godkänner. Förordning (1992:1754). 103 §103 §Vägverket får förbjuda att ett fordon förses med sådana delar eller tillbehör som ökar risken för skada vid trafikolyckor eller som på något annat sätt minskar trafiksäkerheten eller medför någon annan avsevärd nackdel.Verket får vidare föreskriva att vissa fordonsdelar eller fordonstillbehör får användas endast om de är märkta enligt verkets föreskrifter eller av en typ som har godkänts av verket eller någon annan myndighet. Förordning (1992:1754). 104 §104 §Vägverket prövar frågor om undantag från denna kungörelse för ett visst fordon, en viss fordonstyp eller en viss grupp av fordon eller från 33 § första stycket för ett visst ändamål. Vid prövning av undantag från 9 a § för en viss fordonstyp eller en viss grupp av fordon skall verket samråda med Naturvårdsverket.Undantag får föreskrivas eller medges om det behövs med hänsyn till fordonets konstruktion eller användning eller är påkallat av annat särskilt skäl och det kan ske utan fara för trafiksäkerheten och inte medför väsentlig störning för omgivningen eller annan avsevärd olägenhet. Undantag får förenas med särskilda villkor. Förordning (1998:1263). 104 a §104 a §Vägverket får ingå sådan internationell överenskommelse som enbart berör verkets föreskrifter.Vägverket får även utse provningsorgan när detta erfordras enligt den internationella överenskommelsen.Uppkommer mellan olika myndigheter skilda meningar i en fråga som sägs i första eller andra stycket skall frågan prövas av regeringen. Förordning (1992:1754). Ansvarsbestämmelser m.m.105 §105 §Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar oriktig uppgift i fall som avses i 39 § eller i typintyg enligt 62 §.Till böter döms även den som uppsåtligen eller av oaktsamhet anbringar typgodkännandemärke eller utfärdar ”Intyg om överensstämmelse” i strid med bestämmelserna i denna kungörelse eller med föreskrifter som meddelats med stöd av kungörelsen. Förordning (1994:2055). 106 §106 §Till penningböter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 38 § första stycket eller sådana föreskrifter i ämnen enligt 38 § som har beslutats enligt bemyndiganden i denna kungörelse,den som uppsåtligen hindrar eller försvårar polismans kontroll som avses i 35 § andra stycket,rörelseinnehavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att förse typintyg eller besiktningsinstrument med försäkran som avses i 54 §,den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 68 eller 72 §,den som uppsåtligen hindrar eller försvårar flygande inspektion,en rörelseinnehavare som uppsåtligen vägrar tillhandagå bilinspektör enligt 99 § första stycket eller på annat sätt uppsåtligen hindrar eller försvårar förrättningens genomförande. Förordning (1996:801). 107 §107 §Till penningböter döms ägaren av följande fordon, om han uppsåtligen eller av oaktsamhet har underlåtit att göra vad som har ankommit på honom för att hindra att fordonet brukades:ett fordon som brukas utan att fordonet stämmer överens med bestämmelserna om fordons beskaffenhet och utrustning i 7, 10, 11, 13 b, 14, 16–18, 20–22 a, eller 24–33 §§ eller föreskrifter i de ämnen som avses i dessa bestämmelser och som har beslutats enligt bemyndiganden i denna kungörelse,ett motordrivet fordon eller ett släpfordon som brukas i strid mot körförbud,en moped som brukas i strid mot 49 eller 50 § eller föreskrifter i de ämnen som avses i 50 § och som har beslutats enligt bemyndiganden i denna kungörelse,en bil eller en släpvagn som brukas i strid mot 66 § tredje stycket,ett motordrivet fordon eller ett släpfordon som brukas i strid mot 70 § första stycket,ett fordon som brukas i strid mot ett förbud eller en föreskrift som har beslutats enligt 103 §. Förordning (1998:1263). 108 §108 §I de fall som avses i 107 § döms även föraren till penningböter, om han har vetskap om hindret för fordonets brukande. Förordning (1996:801). 109 §109 §Den som brukar en annans fordon utan lov har samma skyldigheter som ägaren har enligt 5 a § och döms i ägarens ställe enligt 107 §. Detsamma gäller den som innehar ett fordon med nyttjanderätt för obestämd tid eller för en bestämd tid som understiger ett år och har befogenhet att bestämma vem som får föra fordonet eller anlitar någon annan förare än ägaren har utsett. Förordning (1996:801). 110 §110 § Har upphävts genom förordning (1975:785). 111 §111 §Till straff enligt 107 § 1 eller 6 döms ej om bristfälligheten var av ringa betydelse eller om brukandet endast avsåg färd till närmast belägna plats för att avhjälpa skada som uppkommit under färden och fordonet kunde brukas utan uppenbar fara. Förordning (1996:801). 112 §112 §I fråga om fordon som ägs eller brukas av staten eller kommun tillämpas bestämmelserna om ansvar för ägare eller brukare av fordonet på förarens närmaste förman. Har denne gjort vad på honom ankommer för att förebygga förseelse och sker förseelse likväl på grund av överordnads åtgärd eller vållande, tillämpas bestämmelserna om ansvar för ägare eller brukare på den överordnade.I fråga om fordon som ägs eller brukas av oskiftat dödsbo eller konkursbo tillämpas bestämmelserna om ansvar som anges i första stycket på den eller dem som har rätt att företräda boet.I fråga om fordon som ägs eller brukas av bolag, förening eller annat samfund eller stiftelse eller annan sådan inrättning tillämpas bestämmelserna om ansvar som anges i första stycket på den eller dem som har rätt att företräda samfundet eller inrättningen. Har Vägverket på begäran av samfundet eller inrättningen godtagit viss person som bärare av ägares eller brukares ansvar, tillämpas ansvarsbestämmelserna på denne. Förordning (1995:1357). 113 §113 §Till straff enligt denna kungörelse skall ej dömas, om gärningen är belagd med straff i brottsbalken eller lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott.114 §114 §Framföres fordon i strid mot denna kungörelse eller föreskrift som meddelas med stöd därav, skall polisman hindra fortsatt färd som ej kan ske utan påtaglig fara för trafiksäkerheten eller annan väsentlig olägenhet.Bestämmelser om överklagande115 §115 § Senaste lydelse 1994:2055.Ägaren av ett fordon får begära Vägverkets prövning av körförbud som har meddelats av polisman, bilinspektör eller besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet.Ett beslut av besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet vid besiktning som avses i 36 § femte stycket eller i 55 § får överklagas hos Vägverket.Ett beslut av besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet enligt 62 a § får överklagas hos regeringen. Förordning (2000:1166). 116 §116 §Andra beslut enligt denna kungörelse av polisman, bilinspektör eller besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet än som avses i 115 § får inte överklagas. Förordning (1994:2055). 117 §117 §Vägverkets beslut enligt 115 § andra stycket får inte överklagas. Andra beslut enligt denna kungörelse av Vägverket eller länsstyrelsen får överklagas hos regeringen. Förordning (1998:781). Denna förordning1980:668. träder i kraft den 1 oktober 1980. Bestämmelserna i 20 och 26 §§ i sin nya lydelse tillämpas, såvitt angår fordon som tas i bruk före den 1 januari 1982, först från den tidpunkt och i den omfattning som Trafiksäkerhetsverket föreskriver.Denna förordning1982:12. träder i kraft, såvitt avser 70 § den 1 januari 1983, såvitt avser 76 och 78 §§ den 1 juni 1982, och i övrigt den 1 februari 1982. Äldre bestämmelser om skyldighet att förete besiktningsinstrument gäller dock i fråga om fordon som har registreringsbesiktigats före den 1 februari 1982 och för vilka enligt uppgift i registreringsbeviset bilregistret inte innehåller alla uppgifter om fordonet.Bestämmelsen i 11 § om att bilar skall ha två stopplyktor och från sidan synliga körriktningsvisare tillämpas inte i fråga om bilar som vid registrerings- eller typbesiktning betecknats som 1983 eller tidigare års modell.Bestämmelserna i 14 § om att motorcyklar med två hjul bak skall ha två stopplyktor och två baklyktor tillämpas inte i fråga om motorcyklar som vid registrerings- eller typbesiktning betecknats som 1983 eller tidigare års modell.Bestämmelserna i 20 § om att motorredskap med förarhytt skall ha körriktningsvisare tillämpas inte i fråga om fordon som tas i bruk före den 1 januari 1984.Bestämmelserna i 22 § om att släpvagnar som dras av bil skall ha körriktningsvisare och två stopplyktor tillämpas inte i fråga om släpvagnar som vid registrerings- eller typbesiktning betecknats som 1983 eller tidigare års modell. Förordning (1982:281). Denna förordning1983:280. träder i kraft den 1 januari 1984. Den tillämpas inte på däck som har mönsterskurits eller regummerats dessförinnan. Förordning (1983:772). Denna förordning1983:806. träder i kraft den 1 januari 1984.Bestämmelserna i 17 § om att mopeder skall ha reflexer framtill, på sidan och på pedalerna tillämpas inte på mopeder som tas i bruk före den 1 januari 1985. De nya bestämmelserna i övrigt tillämpas inte i fråga om mopeder som tilldelats typbeteckning eller godkänts vid mopedbesiktning före ikraftträdandet. Förordning (1983:906). Denna förordning1985:102. träder i kraft, såvitt avser 13 a, 16, 17 och 102–103 §§, den 1 april 1985, såvitt avser 30 §, den 1 april 1986 och i övrigt den 1 januari 1986.Beträffande föreläggande enligt 93 § första stycket andra meningen i dess lydelse före ikraftträdandet som har utfärdats före den 1 januari 1986 gäller äldre bestämmelser.Denna förordning1989:72. träder i kraft den 1 juli 1989.9 a § i sin nya lydelse samt 9 b § tillämpas första gången i fråga om bilar och motorcyklar som betecknas som 1991 års modell samt i fråga om mopeder som tas upp i typintyg efter den 1 januari 1991 eller som efter denna tidpunkt godkänns vid särskild mopedbesiktning.För bilar som betecknas som 1990 eller tidigare års modell gäller 9 a § i sin äldre lydelse.Genom förordningen upphävs kungörelsen (1958:257) angående mellanvägg av splitterfritt glas å vissa i yrkesmässig trafik använda personbilar.1. Denna förordning1989:939. träder i kraft i fråga om bestämmelsen i 3 § om yrkesmässig trafik och bestämmelsen i 11 § om brandsläckare, 12, 42, 70, 73, 78, 80 och 96 §§ den 1 januari 1990, i fråga om bestämmelserna i 3 § om axeltryck, boggitryck, bruttovikt på fordon, trippelaxel och trippelaxeltryck samt i fråga om bestämmelserna i 11 och 22 §§ om besiktningsskylt den 1 april 1990, i fråga om bestämmelsen i 11 § om reflexsele den 1 juli 1990, i fråga om bestämmelserna i 11 och 22 §§ om rektangulära reflexanordningar baktill och i fråga om bestämmelsen i 26 § om reflexanordningar den 1 juli 1991, i fråga om bestämmelserna i 77 och 79 §§ om motorfordon och släpfordon som dras av bil den 1 januari 1992 och i fråga om bestämmelserna i 11 § om höjden på bussar den 1 juli 1992 varvid bestämmelserna tillämpas första gången på bussar som betecknas som 1993 års modell och i övrigt den 1 januari 1993. Förordningen träder dock i kraft den 1 januari 1991 i fråga om 104 a § och bestämmelserna om motorredskap klass I inrättade som mobilkranar, och som har en lyftkapacitet på minst 10 000 kilogram eller, i fråga om tornsvängkranar, minst 4 000 kilogram. Trafiksäkerhetsverket får för tiden till den 1 oktober 1991 bestämma vilka utrustningskrav som skall gälla för dessa fordon. Bestämmelserna i 77 § första stycket tillämpas första gången för fordon vars sista siffra i registreringsnumret är 4. Om de nya bestämmelserna skulle medföra att ett körförbud inträder under januari, februari eller mars 1992, skall detta körförbud i stället inträda den 1 april 1992.Genom förordningen upphävsa) förordningen (1991:941) om ändring i förordningen (1990:1201) om ändring i förordningen (1990:988) om ändring i förordningen (1989:939) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595) ochb) förordningen (1990:1201) om ändring i förordningen (1990:988) om ändring i förordningen (1989:939) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595).c) förordningen (1991:1423) om ändring i förordningen (1990:988) om ändring i förordningen (1989:939) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595).2. Trafiksäkerhetsverket får bestämma övergångsbestämmelser till 11, 20, 22, 77 och 79 §§ för de fordon som tagits i bruk före det att bestämmelserna trätt i kraft.3. Har erinran om kontrollbesiktning sänts ut före den 11 januari 1990 tillämpas 42 § i sin äldre lydelse. Förordning (1992:254).Denna förordning1993:94. träder i kraft den 1 april 1993.För fordon som registrerats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.Denna förordning1994:296. träder i kraft den 1 juli 1994. För fordon som tagits i bruk före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.Denna förordning1996:170. träder i kraft den 15 april 1996. För fordon som betecknas som 1988 eller senare års modell skall bestämmelserna om hastighetsregulatorer och sidoskydd tillämpas från den 1 januari 1997. Bestämmelserna om hastighetsregulatorer och sidoskydd skall inte tillämpas på fordon som betecknas som 1987 eller tidigare års modell.Denna förordning1996:513. träder i kraft den 1 juli 1996.Bestämmelserna skall tillämpas för bilar som tas i bruk första gången efter den 1 oktober 1996.För bilar som tas i bruk första gången före den 1 oktober 1996 gäller 9 a § i sin äldre lydelse.1. Denna förordning1997:695. träder i kraft, i fråga om 75 och 77 §§ den 1 januari 1998, och i övrigt den 1 november 1997.2. Bestämmelsen i 75 § 9 tillämpas första gången i fråga om bussar vars sista siffra i registreringsnumret är 4.3. Bestämmelsen i 77 § tillämpas första gången i fråga om fordon vars sista siffra i registreringsnumret är 4 och som skall inställas till periodisk kontrollbesiktning för första gången. För fordon, vars inställelsemånad för första besiktningen enligt 77 § 1 i dess äldre lydelse infaller i mars 1998 eller tidigare, tillämpas de äldre bestämmelserna till dess fordonet skall inställas till periodisk kontrollbesiktning för tredje gången.4. Om de nya bestämmelserna skulle medföra att ett körförbud inträder under januari, februari eller mars 1998, skall detta körförbud i stället inträda den 1 april 1998.1. Denna förordning1998:1263. träder i kraft den 1 november 1998.2. Vid mopedbesiktning och vid typbesiktning av motorcykel eller moped får dock de äldre bestämmelserna tillämpas fram till den 17 juni 1999. Fram till den 17 juni 2003 får typintyg utfärdas med stöd av sådan typbesiktning som har utförts enligt de äldre bestämmelserna. Vid typbesiktning av motorcykel med tillämpning av de äldre bestämmelserna behöver typbeteckningen inte innehålla uppgift om årsmodell. För motorcykel eller moped som godkänts eller för vilken typintyg utfärdats enligt de äldre bestämmelserna skall 9 b, 14 och 17 §§ tillämpas i dess äldre lydelse. Fram till den 17 juni 2003 får en motorcykel godkännas vid första registreringsbesiktningen med tillämpning av 9 b och 14 §§ i deras äldre lydelse.3. För en moped som tagits upp i typintyg enligt 63 § i dess äldre lydelse eller godkänts vid mopedbesiktning enligt 48–54 §§ i dess äldre lydelse och därefter inte ändrats på sådant sätt som anges i 50 §, gäller vad som sägs om moped klass II. Om en sådan moped har ändrats på ett sådant sätt som anges i 50 § och därefter återställts får mopeden besiktigas enligt 48–54 §§ i deras äldre lydelse, varvid 17 § får tillämpas i sin äldre lydelse. Förordning (2000:736). Register till fordonskungörelsen (1972:595) Inledande bestämmelser 1–6 §§
Fordons beskaffenhet och utrustning
7–7b §§ 
Grundregel 
8–20 §§ 
Motordrivna fordon 
21–29 §§ 
Släpfordon och efterfordon 
30 och 31 §§ 
Cykel och sparkstötting 
32 § 
Hästfordon 
33 § 
Gemensamma bestämmelser 
Kontroll av fordon
34–35 §§ 
Allmänna bestämmelser 
36–47 §§ 
Registreringsbesiktning 
48–54 §§ 
Mopedbesiktning 
55–64 §§ 
Typbesiktning 
65 § 
Exportvagnsbesiktning 
66–68 §§ 
Kopplingsbesiktning 
69–73 §§ 
Lämplighetsbesiktning 
74–89 §§ 
Kontrollbesiktning 
90 § 
Övervakning genom Vägverket 
91–97 §§ 
Flygande inspektion 
98–100 §§ 
Inspektion hos försäljare 
101 § 
Övervakning genom polisman 
Avgifter för vissa ärenden 101 a § Bemyndiganden m.m. 102–104 a §§ Ansvarsbestämmelser m.m. 105–114 §§ Bestämmelser om överklagande 115–117 §§Denna förordning2000:1166. träder i kraft den 1 februari 2001.På regeringens vägnarBJÖRN ROSENGRENLennart Renbjer(Näringsdepartementet)