Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i tillträdesförordningen (1992:118);

Regeringen föreskriver i fråga om tillträdesförordningen (1992:118)1

dels att i 13 och 19 §§ ordet ”civilbefälhavaren” skall bytas ut mot ”Socialstyrelsen”,

dels att 4 och 7 §§ skall ha följande lydelse.

kap. 4 §

Tillstånd för tillträde till svenskt territorium krävs för utländska statsfartyg och statsluftfartyg i andra fall än som sägs i 3 § samt för utländska militära fordon.
Tillstånd behövs dock inte för statsfartyg och statsluftfartyg som är i nöd eller som används av ett utländskt statsöverhuvud vid besök i Sverige.
Tillstånd behövs inte heller för andra utländska statsfartyg än örlogsfartyg eller andra utländska statsluftfartyg än militära stridsflygplan som används av utländska tjänstemän som på svenskt territorium utför
  • 1. polisuppgifter med stöd av 4 eller 5 § lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete, eller
  • 2. tulluppgifter med stöd av 3 kap. 1 eller 2 § lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete.
Föreskrifter om skyldighet att samråda med eller underrätta Försvarsmakten i fall som avses i tredje stycket finns i 1 § förordningen (2000:388) om internationellt polisiärt samarbete och i 4 § förordningen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete.

kap. 7 §

2När ett utländskt statsfartyg befinner sig inom svenskt territorium, skall fartyget ha sin nationalitetsflagga hissad. Ubåtar skall vara i övervattensläge.
Inom inre vatten skall ett utländskt statsfartyg framföras i lotsled med anlitande av en behörig svensk lots. Lotsplikt gäller inte vid räddningstjänstinsatser eller övningar av sådana insatser och inte heller för fartyg med en längd understigande tolv meter och en bredd understigande fyra meter. Lotsplikt gäller inte heller för utländska statsfartyg som används av utländska tjänstemän som på svenskt territorium utför sådana polis- eller tulluppgifter som avses i 4 § tredje stycket.

SFS 2000:1223

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.
På regeringens vägnarBJÖRN VON SYDOWIngvar Åkesson(Försvarsdepartementet)
Senaste lydelse av 13 § 1994:529 19 § 1994:529.
Senaste lydelse 1994:529.