Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2000:1228 Utkom från trycket den 15 december 2000Lag om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64);utfärdad den 30 november 2000.Enligt riksdagens beslutProp. 1999/2000:124, bet. 2000/01:JuU2, rskr. 2000/01:28. föreskrivs att 1–5 §§ narkotikastrafflagen (1968:64) skall ha följande lydelse.1 §1 § Senaste lydelse 1988:286.Den som olovligenöverlåter narkotika,framställer narkotika som är avsedd för missbruk,förvärvar narkotika i överlåtelsesyfte,anskaffar, bearbetar, förpackar, transporterar, förvarar eller tar annan sådan befattning med narkotika som inte är avsedd för eget bruk,bjuder ut narkotika till försäljning, förvarar eller befordrar vederlag för narkotika, förmedlar kontakter mellan säljare och köpare eller företar någon annan sådan åtgärd, om förfarandet är ägnat att främja narkotikahandel, ellerinnehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika döms, om gärningen sker uppsåtligen, för narkotikabrott till fängelse i högst tre år.Bestämmelser om straff för olovlig införsel och utförsel av narkotika och olovlig befattning i vissa fall med narkotika finns i lagen (2000:1225) om straff för smuggling. 2 §2 § Senaste lydelse 1993:211.Är brott som avses i 1 § första stycket med hänsyn till arten och mängden narkotika samt övriga omständigheter att anse som ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader. 3 §3 § Senaste lydelse 1981:226.Är brott som avses i 1 § första stycket att anse som grovt, skall för grovt narkotikabrott dömas till fängelse, lägst två år och högst tio år.Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om det har utgjort ett led i en verksamhet som har bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt, avsett särskilt stor mängd narkotika eller eljest varit av särskilt farlig eller hänsynslös art. Bedömningen skall grundas på en sammanvägning av omständigheterna i det särskilda fallet. 3 a §3 a § Senaste lydelse 1983:363.Den som av grov oaktsamhet begår gärning som avses i 1 § första stycket 1–5 döms för vårdslöshet med narkotika till böter eller fängelse i högst ett år.I ringa fall skall inte dömas till ansvar. 4 §4 § Senaste lydelse 1988:286.För försök eller förberedelse till narkotikabrott eller grovt narkotikabrott liksom för stämpling till narkotikabrott, som inte är att anse som ringa, eller till grovt narkotikabrott döms, om gärningen avser annan befattning än som avses i 1 § första stycket 6, till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken. 5 §5 § Senaste lydelse 1988:286.Har flera medverkat till brott som avses i 1–4 §§ och innefattar gärningen inte endast befattning enligt 1 § första stycket 6, gäller bestämmelserna i 23 kap. brottsbalken. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.På regeringens vägnarLARS-ERIK LÖVDÉNAnders Perklev(Justitiedepartementet)