Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 14, 15 och 27 §§ lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter skall ha följande lydelse.

2 kap.

2 kap. 14 §

Ett omhändertagande av annan egendom än punktskattepliktiga varor eller handlingar skall upphävas om
  • 1. det inte längre finns grund för omhändertagandet, eller
  • 2. ett beslut om beslag enligt 27 kap. rättegångsbalken eller lagen (2000:1225) om straff för smuggling meddelas för egendomen eller handlingen.
Den som gör anspråk på egendom som har varit omhändertagen svarar för att egendomen hämtas.

2 kap. 15 §

Ett omhändertagande av en punktskattepliktig vara skall upphävas om
  • 1. det inte längre finns grund för omhändertagandet,
  • 2. ett beslut om skatt enligt 13 § inte har fattats inom tre månader från den dag då beslutet att omhänderta varan fattades,
  • 3. skatt som påförts enligt 13 § betalats,
  • 4. ett beslut om beslag enligt 27 kap. rättegångsbalken eller lagen (2000:1225) om straff för smuggling meddelas för varan,
  • 5. egendomen förklaras förverkad, eller
  • 6. det är oskäligt att låta omhändertagandet bestå.
Den som gör anspråk på en punktskattepliktig vara som har varit omhändertagen svarar för att varan hämtas.

2 kap. 27 §

Särskilda bestämmelser om förundersökning, tvångsmedel, åtal m.m. vid brott som rör införsel eller utförsel finns i lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

SFS 2000:1233

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
På regeringens vägnarBOSSE RINGHOLMAgneta Bergqvist(Finansdepartementet)
Prop. 1999/2000:124, bet. 2000/01:JuU2, rskr. 2000/01:28.