Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2000:1234 Utkom från trycket den 15 december 2000Lag om ändring i rättegångsbalken;utfärdad den 30 november 2000.Enligt riksdagens beslutProp. 1999/2000:124, bet. 2000/01:JuU2, rskr. 2000/01:28. föreskrivs att 27 kap. 19 § rättegångsbalken skall ha följande lydelse.27 kap.19 §19 §Hemlig teleövervakning innebär att uppgifter i hemlighet hämtas in om telemeddelanden som har expedierats eller beställts till eller från en viss teleadress eller att sådana meddelanden hindras från att nå fram.Hemlig teleövervakning får användas vid förundersökning angåendebrott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i sex månader,brott enligt 1 § narkotikastrafflagen (1968:64) eller brott enligt 6 § första eller tredje stycket lagen (2000:1225) om straff för smuggling, ellerförsök, förberedelse eller stämpling till brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år, om sådan gärning är belagd med straff. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.På regeringens vägnarLARS-ERIK LÖVDÉNThomas Rolén(Justitiedepartementet)