Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2000:1240 Utkom från trycket den 15 december 2000Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet;utfärdad den 30 november 2000.Enligt riksdagens beslutProp. 1999/2000:124, bet. 2000/01:JuU2, rskr. 2000/01:28. föreskrivs att i 29 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhetLagen omtryckt 1992:1536. orden ”lagen (1960:418) om straff för varusmuggling” skall bytas ut mot ”lagen (2000:1225) om straff för smuggling”.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.På regeringens vägnarKJELL LARSSONKathrin Flossing(Miljödepartementet)