Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lotterilagen (1994:1000);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att i 57 § lotterilagen (1994:1000) orden ”lagen (1960:418) om straff för varusmuggling” skall bytas ut mot ”lagen (2000:1225) om straff för smuggling”.


SFS 2000:1252

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
På regeringens vägnarBOSSE RINGHOLMNils Dexe(Finansdepartementet)
Prop. 1999/2000:124, bet. 2000/01:JuU2, rskr. 2000/01:28.