Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980);

Regeringen föreskriver att 7 kap. 4 § körkortsförordningen (1998:980) skall ha följande lydelse.

7 kap.

kap. 4 §

1Rikspolisstyrelsen skall underrätta Vägverket om dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot som har antecknats i det register som förs enligt lagen (1998:620) om belastningsregister, om den registrerade har gjort sig skyldig till brott mot någon av följande bestämmelser.
 • 1. 3 kap. 1, 2, 5, 6, 7, 8 eller 9 § brottsbalken eller mot någon av dessa bestämmelser och 3 kap. 11 § brottsbalken,
 • 2. 4 kap. brottsbalken,
 • 3. 6 kap. 1, 2 eller 3 § brottsbalken eller mot någon av dessa bestämmelser och 6 kap. 12 § brottsbalken,
 • 4. 8 kap. 1, 4, 5, 6 eller 7 § brottsbalken eller mot någon av dessa bestämmelser och 8 kap. 12 § brottsbalken,
 • 5. 12 kap. 3 § brottsbalken eller 12 kap. 3 och 5 §§ brottsbalken,
 • 6. 13 kap. brottsbalken,
 • 7. 17 kap. 1, 2, 4 eller 5 § brottsbalken eller 17 kap. 1 och 16 §§ brottsbalken,
 • 8. lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott,
 • 9. 13 kap. 1 § luftfartslagen (1957:297),
 • 10. lagen (2000:1225) om straff för smuggling eller den upphävda lagen (1960:418) om straff för varusmuggling,
 • 11. narkotikastrafflagen (1968:64),
 • 12. lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands,
 • 13. föreskrifter, föreläggande eller förbud enligt lagen (1982:821) om transport av farligt gods,
 • 14. 30 § första, andra eller tredje stycket järnvägssäkerhetslagen (1990:1157),
 • 15. 3 eller 4 § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel,
 • 16. 20 kap. 3, 4, 5 eller 7 § sjölagen (1994:1009),
 • 17. fordonskungörelsen (1972:595),
 • 18. förordningen (1987:27) om fordon i internationell vägtrafik i Sverige,
 • 19. förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter,
 • 20. förordningen (1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter inom landet,
 • 21. förordningen (1995:521) om behöriga myndigheter, m.m. i fråga om kör- och vilotider samt färdskrivare vid vägtransporter,
 • 22. yrkestrafikförordningen (1998:779),
 • 23. trafikförordningen (1998:1276) eller den upphävda vägtrafikkungörelsen (1972:603), samt
 • 24. föreskrifter som har meddelats med stöd av författningarna under 17–23.
En underrättelse enligt första stycket skall lämnas även i fråga om beslut om åtalsunderlåtelse enligt 20 kap. 7 § rättegångsbalken eller motsvarande bestämmelse i annan författning.

SFS 2000:1279

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.
På regeringens vägnarBJÖRN ROSENGRENCathrine Lilja Hansson(Näringsdepartementet)
Senaste lydelse 1999:992.