Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 13 § lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter skall ha följande lydelse.

2 kap.

2 kap. 13 §

Om skattskyldighet föreligger för omhändertagen punktskattepliktig vara enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776) om skatt på energi skall Tullverket besluta om skatten på varan om
  • 1. skattskyldighet har inträtt, och
  • 2. varan har transporterats i strid med 1 kap. 6 §.
Skatt enligt första stycket skall tas ut enligt de skattesatser som anges i lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi.
Beslut enligt första stycket får inte fattas om varorna i fråga omfattas av ett beskattningsbeslut enligt lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter som fattades innan varorna omhändertogs.
Första stycket gäller inte i sådana fall som avses i 3 kap. 4 § tullagen (2000:1281).

SFS 2000:1303

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
På regeringens vägnarBOSSE RINGHOLMAgneta Bergqvist(Finansdepartementet)
Prop. 1999/2000:126, bet. 2000/01:SkU3, rskr. 2000/01:71.