Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2000:1338 Utkom från trycket den 22 december 2000Lag om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg;utfärdad den 14 december 2000.Enligt riksdagens beslutProp. 2000/01:29, bet. 2000/01:TU7, rskr. 2000/01:101. föreskrivsJfr rådets direktiv 96/48/EG av den 23 juli 1996 om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg (EGT L 235, 17.9.1996, s. 6, Celex 31996L0048). att det i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg skall införas en ny paragraf, 1 a §, av följande lydelse.1 a §1 a §För vissa frågor om järnvägssystem finns särskilda bestämmelser i lagen (2000:1336) om järnvägssystem för höghastighetståg. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.På regeringens vägnarBJÖRN ROSENGRENPer Erik Lindeberg(Näringsdepartementet)