Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2000:1362 Utkom från trycket den 22 december 2000Lag om ändring i lönegarantilagen (1992:497);utfärdad den 14 december 2000.Enligt riksdagens beslutProp. 2000/01:1, utg.omr. 13, bet. 2000/01:AU1, rskr. 2000/01:103. föreskrivs att 10 § lönegarantilagen (1992:497) skall ha följande lydelse.10 §10 §Om en arbetstagare har inkomster från en annan anställning under uppsägningstiden och dessa avser samma tid som hans fordran i konkursen, skall han upplysa förvaltaren om inkomsterna.Sådan upplysning skall också lämnas om arbetstagaren får aktivitetsstöd vid deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.På regeringens vägnarMONA SAHLINCathrine Lilja Hansson(Näringsdepartementet)