Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2000:1369 Utkom från trycket den 22 december 2000Lag om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde;utfärdad den 14 december 2000.Enligt riksdagens beslutProp. 2000/01:1, utg.omr. 17, bet. 2000/01:KrU1, rskr. 2000/01:60. föreskrivs att 7 b § lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde skall ha följande lydelse.7 b §7 b § Senaste lydelse 1991:1125.Folkbildningsrådet prövar frågor om fördelning av statsbidrag mellan folkhögskolor, studieförbund och studerandeorganisationer inom folkhögskolan.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.På regeringens vägnarTHOMAS ÖSTROSGudmund Toijer(Utbildningsdepartementet)