Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om studiestödslagen (1999:1395)

dels att 2 kap. 7 §, 3 kap. 17 och 25 §§, 4 kap. 24 § och punkt 8 i övergångsbestämmelserna skall ha följande lydelse,

dels att det i övergångsbestämmelserna skall införas en ny punkt, 12, av följande lydelse.

2 kap.

2 kap. 7 §

Studiebidrag lämnas med 950 kronor i månaden.
Inackorderingstillägg lämnas med lägst 1 190 och högst 2 350 kronor i månaden.
Extra tillägg lämnas med 855, 570 eller 285 kronor i månaden.

3 kap.

3 kap. 17 §

Vid studier om 20 veckor under ett kalenderhalvår skall fribeloppet svara mot
 • a) 125 procent av prisbasbeloppet vid studier på heltid,
 • b) 156,25 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 75 procent men mindre än 100 procent av heltid, och
 • c) 187,5 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 50 procent men mindre än 75 procent av heltid.
I andra fall än som avses i första stycket, skall fribeloppets andel av prisbasbeloppet ökas eller minskas för varje vecka som studietiden är kortare eller längre än 20 veckor med
 • a) 6,25 procentenheter vid studier på heltid,
 • b) 4,69 procentenheter vid studier på minst 75 procent men mindre än 100 procent av heltid, och
 • c) 3,12 procentenheter vid studier på minst 50 procent men mindre än 75 procent av heltid.

3 kap. 25 §

Om inte något annat följer av föreskrifter som regeringen meddelar får studiemedel inte lämnas eller tas emot för den tid för vilken det lämnas
 • – studiehjälp enligt 2 kap.,
 • – aktivitetsstöd för att delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program,
 • – utbildningsbidrag för doktorander,
 • – särskilt utbildningsbidrag, eller
 • – rehabiliteringsersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Studiemedel får inte lämnas för den tid då den studerande tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller fullgör utbildning till reserv- eller yrkesofficer.
Studiemedel får inte lämnas för forskarutbildning om den studerande är eller har varit anställd som doktorand eller har eller har haft utbildningsbidrag för doktorander.

4 kap.

4 kap. 24 §

Studielån som avser tid då den studerande har tagit emot aktivitetsstöd, enligt bestämmelserna om dagpenning, skall inte betalas tillbaka i den mån avdrag har skett från aktivitetsstödet.

SFS 2000:1374

8. Beträffande sådana studielån som har beviljats enligt 4 kap. 2 § studiestödslagen (1973:349) tillämpas 8 kap. 11 § i den gamla lagen i stället för 4 kap. 22 § i den nya lagen. Vad som i 8 kap. 11 § i den gamla lagen sägs om studier enligt 4 kap. 1 § skall därvid tillämpas även på studier enligt 3 kap. 2 § första stycket i den nya lagen.
12. Om en studerande har beviljats studiestöd enligt 3, 4 eller 7 kap. studiestödslagen (1973:349) eller särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa enligt lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa, och den studerande beviljas studiestöd enligt den nya lagen innan återbetalningsskyldighet för studielån har inträtt enligt de gamla bestämmelserna, skall återbetalningen av dessa studielån börja samtidigt med återbetalningen enligt den nya lagen.
På regeringens vägnarTHOMAS ÖSTROSGudmund Toijer(Utbildningsdepartementet)
Prop. 2000/01:1, utg.omr. 15, bet. 2000/01:UbU2, rskr. 2000/01:100.