Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2000:1376 Utkom från trycket den 22 december 2000Förordning om ändring i gymnasieförordningen (1992:394);utfärdad den 14 december 2000.Regeringen föreskriver att 2 kap. 18 § gymnasieförordningen (1992:394)Förordningen omtryckt 1999:844. skall ha följande lydelse.2 kap. 18 §18 § Senaste lydelse 1999:844.Av 5 kap. 4 a § skollagen (1985:1100) framgår att ett specialutformat program i fråga om utbildningens nivå skall motsvara ett nationellt program.Eleverna har rätt till samma garanterade undervisningstid som gäller för elever på nationella program. Om utbildningen till övervägande del har en yrkesinriktad profil uppgår elevens garanterade undervisningstid till 2 430 undervisningstimmar om 60 minuter.1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001.2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om utbildning som har påbörjats före den 1 juli 2001.På regeringens vägnarINGEGERD WÄRNERSSONMagnus Eriksson(Utbildningsdepartementet)