Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 a § lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag2 skall ha följande lydelse.

kap. 2 a §

Flerbarnstillägg lämnas om någon uppbär allmänt barnbidrag för tre eller flera barn. Vid tillämpning av denna paragraf beaktas inte barn som avses i 4 § tredje stycket eller 7 §.
Flerbarnstillägg lämnas med
  • 1. 3 048 kronor om året för det tredje barnet,
  • 2. 9 120 kronor om året för det fjärde barnet,
  • 3. 11 400 kronor om året för det femte barnet och varje ytterligare barn.
Vid beräkningen av flerbarnstillägget skall de barn för vilka någon uppbär allmänt barnbidrag räknas samman med de barn för vilka någon annan uppbär allmänt barnbidrag om dessa barnbidragsmottagare stadigvarande sammanbor och är eller har varit gifta med varandra eller har eller har haft barn gemensamt.
Den som önskar uppbära flerbarnstillägg med stöd av tredje stycket skall anmäla detta till den allmänna försäkringskassan.
Om inte annat föreskrivs skall bestämmelserna om allmänt barnbidrag i denna lag eller i andra lagar eller författningar tillämpas på flerbarnstillägg.

SFS 2000:1394

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
På regeringens vägnarINGELA THALÉNBjörn Reuterstrand(Socialdepartementet)
Prop. 2000/01:1 utg.omr. 12, bet. 2000/01:SfU1, rskr. 2000/01:92.
Lagen omtryckt 1973:449.