Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1999:1368) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag att 1 § i stället för dess lydelse enligt lagen (1999:1368) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

kap. 1 §

2För barn, som är bosatt i Sverige, skall av allmänna medel såsom bidrag till barnets uppehälle och uppfostran lämnas allmänt barnbidrag med 11 400 kronor om året i enlighet med vad nedan närmare stadgas.
På regeringens vägnarINGELA THALÉNBjörn Reuterstrand(Socialdepartementet)
Prop. 2000/01:1 utg.omr. 12, bet. 2000/01:SfU1, rskr. 2000/01:92.
Senaste lydelse 1995:1359.