Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 b § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade i lydelse enligt SFS 1996:534 skall betecknas 9 c §.


SFS 2000:1441

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
På regeringens vägnarINGELA THALÉNBjörn Reuterstrand(Socialdepartementet)
Bet. 2000/01:SoU1, rskr. 2000/01:96.