Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980);

Regeringen föreskriver att det i körkortsförordningen (1998:980) skall införas en ny paragraf, 3 kap. 20 §, av följande lydelse.

3 kap.

kap. 20 §

Har behörigheten C, CE, D eller DE den 1 januari 1999 eller därefter blivit ogiltig på grund av att körkortshavaren inte visat att de villkor för giltighet som avses i 3 kap. 12 § körkortslagen (1998:488) är uppfyllda skall Vägverket delge körkortshavaren upplysning om att behörigheten är ogiltig. Körkortshavaren skall också upplysas om bestämmelserna i andra stycket och i 3 kap. 1 § tredje stycket körkortslagen.
Har behörigheten C, CE, D eller DE blivit ogiltig av den anledning som anges i första stycket och har körkortshavaren fyllt 45 år under perioden den 1 januari 1999–den 31 januari 2001 får, med undantag från vad som sägs i 3 kap. 1 § tredje stycket körkortslagen, en begäran om förlängning bifallas utan att förarprov avlagts, om ansökan om körkortstillstånd görs senast den 31 januari 2002.

SFS 2000:1471

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2001.
På regeringens vägnar MONA SAHLINLennart Renbjer(Näringsdepartementet)