Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd;

Regeringen föreskriver1 att 47 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd skall ha följande lydelse.

kap. 47 §

2Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om vilka försiktighetsmått som skall gälla vid
  • 1. träskyddsbehandling genom doppning,
  • 2. träskyddsbehandling genom tryck- eller vakuumimpregnering,
  • 3. oorganisk ytbehandling genom fosfatering,
  • 4. utsläpp av industriellt avloppsvatten,
  • 5. rening av avloppsvatten från tätbebyggelse,
  • 6. utsläpp till luft från anläggningar för förbränning av kommunalt avfall som har beviljats tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969:387) eller miljöbalken,
  • 7. utsläpp till luft av kväveoxider och stoft från nya förbränningsanläggningar med en installerad tillförd effekt om 50 MW eller mer,
  • 8. användning av avloppsslam i jordbruk, och
  • 9. utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar i enlighet med rådets direktiv 1999/13/EG av den 11 mars 1999 om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar3.

SFS 2001:12

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2001.
På regeringens vägnarKJELL LARSSONKathrin Flossing(Miljödepartementet)
Jfr rådets direktiv 1999/13/EG av den 11 mars 1999 om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar (EGT L 85, 29.3.1999, s. 1, Celex 31999L0013).
Senaste lydelse 1998:1430.
EGT L 85, 29.3.1999, s. 1 (Celex 31999L0013).