Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1978:250) om statligt stöd till jordbrukets rationalisering;

Regeringen föreskriver att 46 § förordningen (1978:250) om statligt stöd till jordbrukets rationalisering skall ha följande lydelse.

kap. 46 §

1 Statens rätt i fråga om lånegarantier bevakas av Riksgäldskontoret eller den myndighet kontoret bestämmer.
Statens rätt i fråga om statsbidrag bevakas av Jordbruksverket. För sådant stöd gäller i övrigt förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet, med undantag för 4 och 8 §§. Vid tillämpning av 25 § nämnda förordning har Jordbruksverket rätt att efterge statens rätt även i fråga om kapitalbelopp som överstiger 1 000 000 kr, men som inte överstiger 3 000 000 kr.

SFS 2001:49

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2001.
På regeringens vägnarMARGARETA WINBERGHans Petterson(Jordbruksdepartementet)
Senaste lydelse 1997:1009.