Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd;

Regeringen föreskriver1 att 49 a § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd skall ha följande lydelse.

kap. 49 a §

2Naturvårdsverket skall ansvara för sådant utbyte av information och sådan rapportering som avses dels i artikel 16 i rådets direktiv 96/61/EG av den 24 september 1996 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar3, dels i artikel 11 i rådets direktiv 1999/13/EG av den 11 mars 1999 om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar4.

SFS 2001:129

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2001.
På regeringens vägnarKJELL LARSSONKathrin Flossing(Miljödepartementet)
Jfr rådets direktiv 1999/13/EG av den 11 mars 1999 om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar (EGT L 85, 29.3.1999, s 1, Celex 31999L0013).
Senaste lydelse 2000:65.
EGT L 257, 10.10.1996, s. 26 (Celex 31996L0061).
EGT L 85, 29.3.1999, s. 1 (Celex 31999L0013).