Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (1987:10)2

dels att 3 kap. 18 §, 16 kap. 1 § och 17 kap. 22 § skall ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 17 kap. 20 § skall lyda ”Särskilda krav på befintliga byggnader m.m.”,

dels att det i lagen skall föras in en ny paragraf, 17 kap. 21 a §, av följande lydelse.

3 kap.

3 kap. 18 §

3 I fråga om allmänna platser och områden för andra anläggningar än byggnader skall vad som föreskrivs om tomter i 17 § andra stycket alltid tillämpas samt vad som föreskrivs i 15 och 16 §§ och i 17 § första, tredje och fjärde styckena tillämpas i skälig utsträckning.
Sådana platser och områden skall dock alltid uppfylla kravet i 15 § första stycket 5 på användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga i den utsträckning som följer av föreskrifter meddelade med stöd av denna lag.

16 kap.

16 kap. 1 §

4 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela de föreskrifter om krav på byggnader m.m. som utöver bestämmelserna i 3 kap. behövs
  • 1. till skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa,
  • 2. för en lämplig utformning av byggnader och andra anläggningar samt tomter, områden för andra anläggningar än byggnader och allmänna platser,
  • 3. för kontroll av att föreskrifter som avses i 1 efterlevs.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela de föreskrifter om kvalitetsansvariga som behövs utöver bestämmelserna i 9 kap. 13–15 §§.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i enskilda fall medge undantag från bestämmelserna i 3 kap.

17 kap.

17 kap. 21 a §

I byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser skall enkelt avhjälpta hinder mot lokalernas och platsernas tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga undanröjas i den utsträckning som följer av föreskrifter meddelade med stöd av denna lag.

17 kap. 22 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, i de avseenden som anges i 20–21 a §§, meddela de ytterligare bestämmelser som behövs
  • 1. till skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa,
  • 2. för en lämplig utformning av byggnader och andra anläggningar samt tomter och allmänna platser.

SFS 2001:146

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.
På regeringens vägnarKJELL LARSSONKathrin Flossing(Miljödepartementet)
Prop. 2000/01:48, bet. 2000/01:BoU5, rskr. 2000/01:155.
Lagen omtryckt 1992:1769.
Senaste lydelse 1995:1197.
Senaste lydelse 1994:852.