Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i teleförordningen (1997:399);

Regeringen föreskriver att 4 § teleförordningen (1997:399) skall ha följande lydelse.

kap. 4 §

1Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter enligt telelagen (1993:597) om
  • 1. undantag från anmälningsplikten enligt 5 §,
  • 2. sådan upplysningsskyldighet som avses i 10 § för den som inom ett allmänt tillgängligt telenät bedriver televerksamhet som inte omfattas av anmälningsplikt enligt 5 § den lagen,
  • 3. de sakliga grunder som skall tillämpas vid prövning enligt 14 § första och andra stycket,
  • 4. det sätt på vilket tillståndsvillkor enligt 15 § skall fullgöras,
  • 5. sådana krav som avses i 18–21 och 39 a §§,
  • 6. i vilken utsträckning krav enligt 23, 39 och 40 §§ skall fullgöras och det sätt på vilket detta skall ske,
  • 7. att den som har en dominerande ställning på den svenska marknaden enligt 24 § skall redovisa viss del av den verksamhet som berörs av tillståndet avskild från annan verksamhet,
  • 8. krav och information enligt 26 §, och
  • 9. uppgifter enligt 29 §.
Föreskrifter om krav enligt 39 och 40 §§ telelagen för den som tillhandahåller telefonitjänst till fast nätanslutningspunkt skall träda i kraft senast den 1 januari 2000.
Föreskrifter om tillståndsvillkor enligt 15 § andra stycket och om krav enligt 39 och 39 a §§ telelagen meddelas efter samråd med Riksåklagaren och Rikspolisstyrelsen.

SFS 2001:169

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001.
På regeringens vägnarMONA SAHLINPer Erik Lindeberg(Näringsdepartementet)
Senaste lydelse 1999:572.