Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2001:177 Utkom från trycket den 9 maj 2001Lag om ändring i rättegångsbalken;utfärdad den 11 april 2001.Enligt riksdagens beslutProp. 2000/01:32, bet. 2000/01:JuU16, rskr. 2000/01:185. föreskrivs att 5 kap. 9 § rättegångsbalken skall ha följande lydelse.5 kap.9 §9 § Senaste lydelse 1981:1065. Det ankommer på rättens ordförande att upprätthålla ordningen vid rättens sammanträden och att meddela de föreskrifter som behövs. Han får utvisa den som stör förhandlingen eller på annat sätt uppträder otillbörligt. Han får också begränsa antalet åhörare i rättssalen för att undvika trängsel. Rätten får förbjuda att annan tar upp förhör på fonetisk väg, om det kan antas att upptagningen så besvärar den som hörs att det blir till men för utredningen. Fotografi får inte tas i rättssalen.Om någon som har utvisats tränger sig in i rättssalen eller om någon i övrigt inte lyder en tillsägelse som har meddelats för att upprätthålla ordningen får rätten förordna att han omedelbart skall tas i häkte och kvarhållas där så länge sammanträdet varar, dock inte längre än tre dagar.Om säkerhetskontroll i domstol finns särskilda föreskrifter. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMThomas Rolén(Justitiedepartementet)