Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2001:178 Utkom från trycket den 9 maj 2001Lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder;utfärdad den 11 april 2001.Enligt riksdagens beslutProp. 2000/01:32, bet. 2000/01:JuU16, rskr. 2000/01:185. föreskrivs att 27 § lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder skall ha följande lydelse.27 §27 § Senaste lydelse 1981:1066. Bestämmelserna i 5 kap. rättegångsbalken om offentlighet och ordning vid domstol äger motsvarande tillämpning vid nämnd. Expert som avses i 5 § andra stycket denna lag får närvara vid hyresnämndens överläggning till beslut.Bestämmelserna i lagen (1981:1064) om säkerhetskontroll i domstol får tillämpas vid nämnd. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMThomas Rolén(Justitiedepartementet)