Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 36 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt skall upphöra att gälla vid utgången av september 2001.

På regeringens vägnarBOSSE RINGHOLMAgneta Bergqvist(Finansdepartementet)
Prop. 2000/01:33, bet. 2000/01:SkU20, rskr. 2000/01:176.