Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2001:200 Utkom från trycket den 15 maj 2001Lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173);utfärdad den 19 april 2001.Enligt riksdagens beslutProp. 2000/01:33, bet. 2000/01;SkU20, rskr. 2000/01:176. föreskrivs att 8 § kreditupplysningslagen (1973:1173) skall ha följande lydelse.8 §8 § Senaste lydelse 2001:164. En uppgift om en fysisk person skall gallras när det inte längre är nödvändigt att bevara uppgiften med hänsyn till ändamålet med behandlingen. En uppgift om en fysisk person som inte är näringsidkare skall gallras senast när tre år har förflutit från utgången av det år då den omständighet inträffade eller det förhållande upphörde som uppgiften avser. En uppgift som hämtats från exekutionsväsendet enligt lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet skall gallras när den inte omfattas av undantaget från sekretess i 9 kap. 19 § första stycket andra meningen eller andra stycket sekretesslagen (1980:100). Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMDag Mattsson(Justitiedepartementet)