Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2001:212 Utkom från trycket den 22 maj 2001Förordning om ändring i förordningen (2001:23) om ändring i högskoleförordningen (1993:100);utfärdad den 26 april 2001.Regeringen föreskriverJfr prop. 2000/01:3, bet. 2000/01:UbU6, rskr. 2000/01:98. att 4 kap. 17 § högskoleförordningen (1993:100) i stället för dess lydelse enligt förordningen (2001:23) om ändring i nämnda förordning skall ha följande lydelse.4 kap.17 §17 §Innan en anställning kungörs ledig till ansökan och det informeras om den enligt 18 § första stycket, skall fakultetsnämnden, nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete eller ett särskilt organ bestämma ämnesområdet för anställningen och ange den behörighet som krävs. Vidare skall nämnden eller organet med utgångspunkt i de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen besluta vilka olika bedömningsgrunder som skall användas och hur de skall vägas mot varandra. Därvid skall högskolans anställningsordning beaktas.Högskolan skall innan en anställning som biträdande lektor kungörs ledig till ansökan besluta vilka bedömningsgrunder som skall användas vid prövningen av en ansökan om befordran till lektor.Ämnesområdet för en anställning som professor, lektor, biträdande lektor, adjunkt eller forskarassistent får inte ändras så länge en och samma person är anställd. Denna förordning gäller till och med den 30 juni 2006.I fråga om den som är anställd som biträdande lektor den 30 juni 2006 skall dock förordningen gälla även därefter.På regeringens vägnarTHOMAS ÖSTROSGudmund Toijer(Utbildningsdepartementet)