Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2001:230 Utkom från trycket den 30 maj 2001Lag om ändring i lagen (1988:609) om målsägandebiträde;utfärdad den 17 maj 2001.Enligt riksdagens beslutProp. 2000/01:79, bet. 2000/01:JuU20, rskr. 2000/01:205. föreskrivs att 1 § lagen (1988:609) om målsägandebiträde skall ha följande lydelse.1 §1 § Senaste lydelse 1994:59.När förundersökning har inletts skall ett särskilt biträde för målsäganden (målsägandebiträde) förordnas i mål ombrott enligt 6 kap. brottsbalken, om det inte är uppenbart att målsäganden saknar behov av sådant biträde,brott enligt 3 eller 4 kap. brottsbalken, på vilket fängelse kan följa, eller enligt 8 kap. 5 eller 6 § brottsbalken eller försök, förberedelse eller stämpling till sådant brott, om det med hänsyn till målsägandens personliga relation till den misstänkte eller andra omständigheter kan antas att målsäganden har behov av sådant biträde,annat brott på vilket fängelse kan följa, om det med hänsyn till målsägandens personliga förhållanden och övriga omständigheter kan antas att målsäganden har ett särskilt starkt behov av sådant biträde.Målsägandebiträde får förordnas i högre rätt, om åklagaren eller den tilltalade har överklagat domen i ansvarsdelen. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMNils Cederstierna(Justitiedepartementet)