Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2001:252 Utkom från trycket den 6 juni 2001Förordning om ändring i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet;utfärdad den 17 maj 2001. Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet skall ha följande lydelse. Bilaga Senaste lydelse 1999:696. Ändringen innebär bl. a. att orden ”Kustartilleriets reservofficersförbund” och ”Svenska Arméns och Flygvapnets reservofficersförbund” tagits bort ur förteckningen. De frivilliga försvarsorganisationerna utgörs av Centralförbundet för befälsutbildning,Flygfältsingenjörsföreningarna, Flygvapenfrivilligas riksförbund, Frivilliga automobilkårernas riksförbund, Frivilliga flygkåren, Frivilliga motorcykelkårernas riksförbund, Frivilliga radioorganisationen, Frivilliga skytterörelsen, Försvarets personaltjänstförbund, Svenska blå stjärnan, Föreningen svenska röda korset i fråga om medverkan i totalförsvarets sjukvård och i verksamheten för civilbefolkningens skydd i krig, Riksförbundet Sveriges lottakårer, Sjövärnskårernas riksförbund, Svenska brukshundklubben, Svenska fallskärmsförbundet, Svenska pistolskytteförbundet, Svenska sportskytteförbundet, Sveriges civilförsvarsförbund, Sveriges kvinnliga bilkårers riksförbund, samt i fråga om frivillig befälsutbildning Hemvärnsbefälets riksförbund, Förbundet Sveriges reservofficerare,Svenska Flottans reservofficersförbund och Svenska värnpliktsofficersförbundet.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001.På regeringens vägnarBJÖRN VON SYDOWMaj Johansson(Försvarsdepartementet)