Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2001:256 Utkom från trycket den 6 juni 2001Förordning om ändring i gymnasieförordningen (1992:394);utfärdad den 17 maj 2001.Regeringen föreskriver i fråga om gymnasieförordningen (1992:394)Förordningen omtryckt 1999:844. dels att bilagorna 2 och 3 till förordningen skall ha följande lydelse, dels att nuvarande punkterna 3 och 4 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (1999:844) om ändring i nämnda förordning skall betecknas 4 och 5, dels att punkterna 3–5 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (1999:844) om ändring i nämnda förordning skall ha följande lydelse, dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 10 kap. 11 §, av följande lydelse.10 kap.11 §11 §Den ersättning för kostnader för boende och omvårdnad i boendet som hemkommunen skall betala enligt 5 kap. 31 a § första stycket skollagen (1985:1100) skall utgöra en tredjedel av de genomsnittliga kostnaderna för insatserna per elev. Detsamma gäller den ersättning som hemlandstinget, i förekommande fall hemkommunen, enligt samma paragraf skall betala för kostnader för habilitering.Statens institut för särskilt utbildningsstöd får meddela ytterligare föreskrifter om sådan ersättning som avses i första stycket. Bilaga 2 Senaste lydelse 2000:219. Förteckning över utbildningar i gymnasieskolan som är riksrekryterande, jämför 5 kap. 9 och 14 §§ skollagen (1985:1100)
Utbildning
Anordnare
 
utbildning med mikromekanisk profil (specialutformat program) 
Motala kommun 
 
 
utbildning med inriktning Grafisk produktion/medie/flexografi (specialutformat program) 
Sunne kommun 
 
 
utbildning med inriktning natur och friluftsliv (specialutformat program) 
Vadstena kommun 
Bilaga 3 Senaste lydelse 2000:219. Förteckning över utbildningar inom nationellt program i gymnasieskolan som är riksrekryterande, jämför 5 kap. 9 § skollagen (1985:1100)
Program/Utbildning
Anordnare
 
Byggprogrammet  
 
utbildning i anläggningsteknik med inriktning mot anläggning och vägbyggnad samt förande av anläggningsmaskiner 
Lidköpings kommun 
utbildning i drift- och vägunderhåll 
Borlänge kommun 
Karlskrona kommun 
Örnsköldsviks kommun 
utbildning i asfaltbeläggning 
Örebro kommun 
 
Estetiska programmet  
 
utbildning i folkmusik med internationell profil 
Rättviks kommun 
utbildning med inriktning cirkus 
Botkyrka kommun 
utbildning med inriktning animation 
Eksjö kommun 
 
Naturbruksprogrammet  
 
utbildning i vattenbruk med fiske och turism 
Osby kommun 
utbildning i miljö- och naturvård 
Södermanlands läns landsting 
 
Samhällsvetenskapsprogrammet  
utbildning i teckenspråk 
Vänersborgs kommun 
utbildning med inriktning branschanknuten turism 
Vadstena kommun 
 
Teknikprogrammet  
 
utbildning i bilsystemteknik 
Arjeplogs kommun 
utbildning med inriktning förberedande sjöbefälsutbildning 
Strömstads kommun 
3.Senaste lydelse 2000:219. Elever som efter avbrott i studierna återupptar utbildning som påbörjats före den 1 juli 2000 får fullfölja utbildningen enligt de bestämmelser som gäller för utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2000. Detsamma gäller för elever som återintas i gymnasieskolan enligt 6 kap. 16 §.4.Senaste lydelse 2000:219. Betyg satta på kurser inom gymnasieskolan före den 1 juli 2000 får tas med i slutbetyget även för elever som påbörjar en ny utbildning i gymnasieskolan efter den 1 juli 2000. Detsamma gäller för elever som efter avbrott i studierna återupptar utbildning eller som återintas på en utbildning i gymnasieskolan efter den 1 juli 2000. Närmare föreskrifter får meddelas av Statens skolverk. Sådana elever skall anses ha slutfört ett fullständigt nationellt eller specialutformat program om studierna omfattar sammanlagt mer än 2 450 poäng.5. Den som har påbörjat utbildningen före den 1 juli 2000 har rätt att gå igenom sådan prövning som anges i 7 kap. 14 § enligt kursplaner som gällde den 30 juni 2000. Sådan prövning får avläggas endast i en kommun eller ett landsting som har anordnat den aktuella kursen och får genomföras längst t.o.m. den 30 juni 2004. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001.På regeringens vägnarINGEGERD WÄRNERSSONMagnus Eriksson(Utbildningsdepartementet)