Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2001:268 Utkom från trycket den 6 juni 2001Lag om ändring i förfogandelagen (1978:262);utfärdad den 23 maj 2001.Enligt riksdagens beslutProp. 1999/2000:55, bet. 2000/01:KU22, rskr. 2000/01:222. föreskrivs att 5 § förfogandelagen (1978:262) skall ha följande lydelse.5 §5 § Senaste lydelse 1997:932. Genom förfogande kanfastighet tagas i anspråk med nyttjanderätt och annan egendom tagas i anspråk med äganderätt eller nyttjanderätt,nyttjanderätt, servitut eller liknande rätt till egendom upphävas eller begränsas och nyttjanderätt i andra hand tillskapas,ägare eller innehavare av fastighet, gruva, byggnad, industrianläggning eller annan anläggning eller av transportmedel, arbetsmaskin eller liknande åläggas att utöva verksamhet för eller på annat sätt medverka till framställning av egendom för statens eller annans räkning,ägare eller innehavare av lageranläggning åläggas att förvara egendom,ägare eller innehavare av transportmedel åläggas att ombesörja transporter,viss person åläggas tillfällig uppgift för försvarsmakten som vägvisare, budbärare, arbetsmanskap eller sjukvårdspersonal.Radiosändare eller sändarutrustning får inte tas i anspråk, om den stadigvarande utnyttjas för tillståndspliktiga ljudradio- eller TV-sändningar enligt radio- och TV-lagen (1996:844). Detsamma gäller anläggning för trådsändning vari sådana sändningar vidaresänds.Ägare eller innehavare av egendom som omfattas av förfogande får icke överlåta, förbruka, skada, gömma undan eller föra bort egendomen. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.På regeringens vägnarBJÖRN VON SYDOWIngvar Åkesson(Försvarsdepartementet)