Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2001:278 Utkom från trycket den 6 juni 2001Förordning om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndskrav mot staten;utfärdad den 23 maj 2001.Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndskrav mot staten skall ha följande lydelse.4 §4 § Senaste lydelse 2000:324. Kammarkollegiet handläggeranspråk på ersättning med stöd av18 kap. 4 eller 4 a § eller 19 kap. 37 eller 38 § jordabalken,19 kap. 5 § fastighetsbildningslagen (1970:988),22 kap. 4 eller 5 § sjölagen (1994:1009), eller5 kap. 1 eller 2 § lagen (1984:649) om företagshypotek,ärendet som har överlämnats till Kammarkollegiet enligt 9 § ochärenden som skall handläggas av Kammarkollegiet på grund av en överenskommelse enligt 4 § förordningen (1995:1300) om statliga myndigheters riskhantering, Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMDag Mattsson(Justitiedepartementet)